Przetargi.pl
Wycinka drzew, obmiar brakarski, prace pielęgnacyjne, nasadzenia drzew, frezowanie pni na terenie administrowanym przez 45WOG (garnizon Wędrzyn, Skwierzyna, Międzyrzecz)

Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 69-211 Wędrzyn,
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7556236 , fax. 95 7556222
 • Data zamieszczenia: 2015-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn
  69-211 Wędrzyn, woj. lubuskie
  tel. 95 7556236, fax. 95 7556222
  REGON: 08052101800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycinka drzew, obmiar brakarski, prace pielęgnacyjne, nasadzenia drzew, frezowanie pni na terenie administrowanym przez 45WOG (garnizon Wędrzyn, Skwierzyna, Międzyrzecz)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wycince drzew, obmiarze brakarski, pracach pielęgnacyjne, nasadzeniach drzew, frezowaniu pni na terenie administrowanym przez 45WOG (garnizon Wędrzyn, Skwierzyna, Międzyrzecz). Wycinka: - Wykonawca dokona wycinki drzew na które Zamawiający posiada decyzje administracyjne Niezbędny jest posiadany potencjał techniczny (tj. minimum 2szt. pilarek mechanicznych, samochód z urządzeniem do pracy na wysokości, pojazd transportowy do drewna - biorący udział w realizacji przedsięwzięcia, urządzenie do rozdrabniania gałęzi, urządzenie do frezowania pni po wycince); - Jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający ma prawo wezwać go do usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzając ten fakt na piśmie. -Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt usunąć wady spowodowane przez siebie w trakcie realizacji zamówienia, dokonując poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanej usługi, w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego. - Drewno (poza żywotnikami, daglezjami, świerkami do 30cm obwodu, akacjami, topolami oraz egzemplarzami porażonymi , spróchniałymi i posuszami) należy pociąć na odcinki 4m, pozostałe (w tym gałęzie grube i konary) na 1m odcinki-w Wędrzynie i Skwierzynie, w Międzyrzeczu na odcinki 0,5m. - Po wycince, w każdym garnizonie Wykonawca dokona obmiaru uzyskanego drewna przy udziale Zamawiającego co pisemnie potwierdzone zostanie na stosownym protokole uzyskania drewna (m.p.) ilości 4m i oddzielnie 1 m, i 0,5m odcinki w Międzyrzeczu. - Wykonawca zwiezie materiał przy obecności magazyniera i przekaże do magazynów 45 WOG (SOI Wędrzyn, SOI Skwierzyna. SOI Międzyrzecz-odległość do 2km od miejsca wycinki) na miejsce czasowego magazynowania na terenie kompleksu wojskowego składając drewno wg gatunku i rozmiaru. Obmiar brakarski - Po wycince, w każdym garnizonie Wykonawca dokona obmiaru brakarskiego z uzyskanego drewna potwierdzonego przez uprawnionego brakarza przy udziale Zamawiającego co pisemnie potwierdzone zostanie na stosownym protokole uzyskania drewna (zał nr 3) ( m.p.) ilości 4m i oddzielnie 1 m; 0,5m odcinki w Międzyrzeczu. - Wykonawca zwiezie materiał przy obecności magazyniera i przekaże do magazynów 45 WOG ( SOI Wędrzyn, SOI Skwierzyna, SOI Międzyrzecz-odległość do 2km od miejsca wycinki) na miejsce czasowego magazynowania na terenie kompleksu wojskowego składając drewno wg gatunku i rozmiaru. Po złożeniu drewna na magazynie uporządkuje po sobie teren. Przy obmiarze, określi klasę drewna opałowego i tartacznego (np.: S, W) wg aktualnie obowiązujących cen tj. zgodnie z Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa w sprawie ustalenia cen na drewno do sprzedaży detalicznej w 2015r. Prace pielęgnacyjne - Wszystkie cięcia sanitarne, techniczne, prześwietlające prowadzone w koronach drzew, winny być wykonane zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Cięcia sanitarne obejmują usunięcie konarów obumarłych, nadłamanych, cięcia techniczne-wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi, liniami napowietrznymi, wzdłuż ciągów komunikacyjnych; cięcia prześwietlające służą rozluźnieniu zagęszczonej korony, zmniejszeniu oporu siły wiatru. - Cięcia drzew w miarę potrzeb, wykonać usuwając do 20% masy asymilacyjnej drzewa, cięcia grubych gałęzi traktować jako ostateczność oraz po ich wykonaniu zabezpieczyć ranę odpowiednim środkiem grzybobójczym. Frezowanie pni -Frezowanie winno być wykonane przy użyciu sprzętu mechanicznego-frezarki do pni, frezowanie pni i korzeni powierzchniowych należy wykonać 10 cm poniżej poziomu gruntu a po frezowaniu wyrównać teren poprzez zasypanie ziemią nierówności i zagrabienie, uprzątnie gałęzie po uprzednim ich zrębkowaniu i wywiezie je z terenu wykonywania usługi. Wycinka samosiejek wraz z karczowaniem m2 Usuwanie samosiejek nie przekraczających 10 lat wyrażone w m2. -usuwanie i karczowanie należy rozumieć usuwanie samosiejek i krzewów wraz z korzeniami w celu oczyszczenia gruntu , -po wykarczowaniu należy uzupełnić ubytki gleby wraz z wyrównaniem i wygrabieniem terenu prac. -roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych wcześniej winny być konsultowane z zamawiającym celem uniknięcia uszkodzenia instalacji biegnących w gruncie. Nasadzenia wraz z otuliną ochronną na drzewko -Wykonawca dokona we wskazanym miejscu przez Zamawiającego nasadzenia: g. Wędrzyn: 483 szt drzew + 2szt krzewy g. Międzyrzecz: 8 szt drzew g. Skwierzyna : 19 szt drzew -Wykonawca dostarczy materiał sadzeniowy zdrowy, o prostym pniu: a)drzewka- o obwodzie 12cm na wysokości 130cm, korona prawidłowo uformowana charakterystyczna dla gatunku, system korzeniowy prawidłowo wykształcony, b) krzewy-o wysokości minimum 100cm, 3-5 prawidłowo wykształcone pędy z typowymi dla gatunku rozgałęzieniami, -we wskazanych przez zamawiającego miejscach; wykopy wg wskazań soi wykona bez mechanicznych świdrów. Miejsce nasadzenia zaprawi odpowiednią ziemią (krzewy glebą próchniczą żyzną, lekko kwaśną, a glebę wokół wyściółkuje korą o średnicy 1-2cm.) -Wykonawca dokona nasadzeń zgodnie ze sztuką ogrodniczą, oraz podlewać je będzie wodą w ilości 100 l-szt. -drzewka winny być palikowane z 3 stron oraz obwiązane taśmą elastyczna parcianą o szer. nie mniejszej niż 3cm. Wysokość palika powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewka a palik osadzony w gruncie od strony najczęściej wiejących wiatrów. -na drzewkach zastosować na pień otulinę- siatkę chroniącą drzewko przed gryzoniami do wysokości pnia 0,5m koloru zielonego lub czarnego z tworzywa sztucznego, ażurowa umożliwiająca cyrkulację powietrza. Wielkość oczka siatki 3mm-5mm, ; stosując osiatkowanie należy osłonę umieścić częściowo w ziemi tak aby skutecznie chroniła przed gryzoniami. Osłonka powinna dopasowywać się do obwodu pnia wraz z jej wzrostem , czyli np. owijana wokół pnia. -sadzonki winny być w dobrej kondycji, bryła korzeniowa prawidłowo uformowana, wolna od szkodników. -na nasadzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu 3-letniej gwarancji określonej kartą gwarancyjną wystawioną dla każdego garnizonu oddzielnie (załącznik nr nr 1 do umowy). Gospodarowanie odpadami Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji usługi i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zgodne z prawem zagospodarowanie Wykonawca zobowiązany jest do porządkowania terenu po wykonaniu usługi na terenie danej jednostki wojskowej, ze szczególnym uwzględnieniem dróg i ich przejezdności, z terminem sukcesywnego wywozu biomasy nie później niż jeden dzień po wykonaniu usługi na danej jednostce wojskowej. Szczegółowy zakres prac i miejsca wykonywania poszczególnych prac znajduje się w tabeli w SIWZ-rozdział IV
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772114006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 35 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 750,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: NBP oddział w Zielonej Górze nr 28 1010 1704 0060 0213 9120 1000 z dopiskiem: Wycinka drzew, obmiar brakarski, prace pielęgnacyjne, nasadzenia drzew, frezowanie pni na terenie administrowanym przez 45WOG (garnizon Wędrzyn, Skwierzyna, Międzyrzecz) Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany powyżej, przed upływem terminu składania ofert. Stosowny dowód potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty. Termin ważności wadium złożonego w innej formie niż pieniądz, powinien obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku form innych niż pieniądz, musi być precyzyjnie określone: kto jest gwarantem, beneficjentem oraz zleceniodawcą gwarancji, wysokość kwoty gwarancji, termin ważności oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do zapłaty wadium w przypadkach przewidzianych w art. 46 ustawy, mianowicie: Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 cyt. ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Również poręczenie musi precyzyjnie określać, za kogo poręczyciel dokonuje poręczenia, do jakiej wysokości i na jaki czas oraz wskazywać przedmiot poręczenia. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta (poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacją np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Gwarancja lub poręczenie powinno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego - zgłoszone w terminie związania ofertą - wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji i art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy - następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Dowodem wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz jest załączenie do oferty kopii gwarancji lub poręczenia. Oryginał dokumentu (wadium w formie niepieniężnej) należy zdeponować w kancelarii jawnej (bud.33 II piętro, pok.211), wskazanej jako miejsce składania ofert w terminie tożsamym, z terminem składania ofert, tj. 08.09.2014r. do godz. 9.45. W przypadku wniesienia odwołania po otwarciu ofert Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.45wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach