Przetargi.pl
dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10B
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3830313 , fax. 068 3830320
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Piastów 10B 10B
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 068 3830313, fax. 068 3830320
  REGON: 97125427200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip-pupkrosnoodrz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - UPS - 9 szt. (słownie: dziewięć szt.), - UPS - 2 szt. (słownie: dwie szt.), - Przełącznik KVM - 1 szt. (słownie: jedna szt.), - Zestaw komputerowy - 6 szt. (słownie : sześć szt.), - Zestaw komputerowy - 3 szt. ( słownie : trzy szt.), - Drukarka - 1 szt. (słownie : jedna szt.), - Drukarka igłowa - 2 szt. ( słownie : dwie szt.), - Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne - 2 szt. (słownie : dwie szt.), - Urządzenie wielofunkcyjne - 3 szt. (słownie : trzy szt.), - Urządzenie wielofunkcyjne - 7 szt. (słownie : siedem szt.), - Pendrive - 21 szt. (słownie : dwadzieścia jeden szt.), - Pendrive - 4 szt. (słownie: cztery szt.), - Płyty CD - 300 szt. (słownie : trzysta szt.), - Płyty DVD - 200 szt. (słownie : dwieście szt.), - WinRAR - 10 szt. (słownie : dziesięć szt.), - Info Touch Professional - 1 szt. (słownie : jedna szt.), - Total Commander - 3 szt. (słownie : trzy szt.), - Serwer - 2 szt. (dwie szt.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie kompletnej oferty na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, podpisanej przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 2) Wykonawcy muszą również spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). 3) Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.). Oceny spełnienia tych warunków pod względem kompletności, zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych i przepisami dotyczącymi udzielania pełnomocnictwa dokona Zamawiający na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą specyfikacją.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w artykule 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy dostarczają wraz z ofertą: 1) stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, 2) aktualne odpisy z właściwych rejestrów albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę, 3) Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 5) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 6) Wszystkie ww. dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub uwierzytelnionych kopii, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem oraz datą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip-pupkrosnoodrz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną