Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i zatok autobusowych w granicach administracyjnych Gminy Celestynów

Gmina Celestynów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-430 Celestynów, ul. Regucka 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7897060 w. 114 , fax. 22 7897011
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Celestynów
  ul. Regucka 3 3
  05-430 Celestynów, woj. mazowieckie
  tel. 22 7897060 w. 114, fax. 22 7897011
  REGON: 01326896500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.celestynow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i zatok autobusowych w granicach administracyjnych Gminy Celestynów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników w granicach administracyjnych Gminy Celestynów. Zakres zamówienia obejmuje odśnieżanie dróg gminnych i chodników z podziałem na 4 niezależne, odrębne od siebie części postępowania. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 2.1. zwalczania śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez posypywanie nawierzchni jezdni wyznaczonych dróg i ulic materiałem uszorstniającym z 20 % domieszką chlorku sodu lub samych materiałów uszorstniających. Do posypywania jezdni należy stosować mieszankę w proporcjach zgodnych z obowiązującym i przepisami prawa w tym zakresie, 2.2. przygotowywania mieszanki materiałów uszorstniających z 20% domieszką chlorku sodu lub samych materiałów uszorstniających lub równoważnych, 2.3. odśnieżania nawierzchni jezdni oraz chodników i przystanków, 2.4. pełnienia dyżuru pogotowia akcji zimowej przez cały okres wykonywania zamówienia, 2.5. prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu dyżurów i pracy sprzętu wraz z prowadzeniem dziennych raportów prowadzonych akcji oraz codzienne raportowanie przedstawicielowi Zamawiającemu lub Sołtysowi danego sołectwa o przeprowadzonych działaniach. Każdorazowo w dziennym raporcie znaleźć się powinny m.in.: 2.5.1. Ilość zadysponowanego sprzętu, 2.5.2. Czas rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, 2.5.3. Czas rozpoczęcia i zakończenia wszelkich działań podjętych w czasie dyżuru, 2.5.4. Ilość zużytych materiałów oraz zakres wykonanych prac. 2.6. świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ze standardem zimowego utrzymania dróg - załącznik nr 12 do SIWZ, 2.7. bieżącego wywożenia śniegu. 3. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi zasadami: 3.1. Wykonawca przystąpi do usuwania skutków opadu śniegu: - w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego, - bez wezwania koordynatora Zamawiającego, po ustaniu opadów lub w trakcie opadu, gdy Wykonawca stwierdzi, że pokrywa śniegu osiągnie 10 cm grubości, 3.2. Wykonawca przystąpi do zwalczania śliskości zimowej: - w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego, - bez wezwania koordynatora Zamawiającego, w przypadku raptownej odwilży lub opadów marznącego deszczu osadzającego lód na drodze, gdy Wykonawca stwierdzi wystąpienie śliskości nawierzchni dróg. 4. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia, a szkody wyrządzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest naprawić niezwłocznie na własny koszt. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg gminnych i chodników, innych urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportu lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 5. Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz utrzyma w dyspozycyjności przygotowany dla Zamawiającego sprzęt i obsługę przez cały okres trwania umowy. 6. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stałego uzupełniania ubytków w wyposażeniu i obsłudze kadrowej do ilości niezbędnej dla realizacji zamówienia. 7. Odbiór usług zimowego utrzymania dróg dokonywany będzie na podstawie dziennych raportów. Potwierdzenia wykonania przedmiotu zamówienia dokonywać będzie każdorazowo, w dziennych raportach Sołtys danego sołectwa lub przedstawiciel Zamawiającego. 8. Sołtys lub przedstawiciel Zamawiającego dokonywać będzie bieżącej kontroli wykonywanych usług poprzez zatwierdzenie dobowych raportów stanowiących każdorazowo załącznik do faktury zgodnie z Załącznikiem nr 13 do SIWZ oraz Załącznikiem nr 14 do SIWZ. 9. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, na wniosek Zamawiającego do delegowania przedstawiciela celem wzięcia udziału w kontroli usług. Zamawiający będzie dokonywać odbiorów i kontroli usług według następujących zasad: 9.1. Wykonawca sporządza dobowy raport usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ i nr 14 do SIWZ po każdorazowym wykonaniu usług, które potwierdzają Sołtysi lub koordynator wskazany przez Zamawiającego. 10. Wykonawca będzie prowadził zimowe utrzymanie dróg i ulic w granicach administracyjnych Gminy Celestynów (zgodnie z wykazem ulic stanowiącym załącznik nr 9, 10, 11 do SIWZ) wg standardu zimowego utrzymania - załącznik nr 12 do SIWZ. 11. Wykonawca zapewni bazę przez okres wykonywania przedmiotu umowy w celu składowania materiałów uszorstniających oraz parkowania sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonania zamówienia. 12. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać całodobowe stanowisko dyspozytorskie z łącznością telefoniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla 1 części postępowania 1.000,00 zł słownie jeden tysiąc złotych dla 2 części postępowania 1.000,00 zł słownie jeden tysiąc złotych dla 3 części postępowania 1.500,00 zł słownie jeden tysiąc pięćset złotych dla 4 części postępowania 2.000,00 zł słownie dwa tysiące złotych ważnym w okresie związania ofertą. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, a dowód wniesienia wadium kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem powinien załączyć do oferty wraz z informacją, na jaki numer konta należy zwrócić wadium. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy o numerze: 23 8001 0005 2002 0008 6091 0012, prowadzone przez: Bank Spółdzielczy w Otwocku oddział w Celestynowie, z następującą adnotacją: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w granicach administracyjnych Gminy Celestynów część 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania wpłaty na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna Wykonawca złoży w Celestynowie przy ul. Reguckiej 3, Biurze Obsługi Mieszkańca - Urzędu Gminy w Celestynowie lub dołączy do oferty. 6. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcom zgodnie z zapisami art. 46 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.celestynow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach