Przetargi.pl
DOSTAWA PRASY KRAJOWEJ W 2013 ROKU (RZP B/2012/11/04)

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6301572 , fax. 22 6301649
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  ul. Chałubińskiego 4/6 4/6
  00-928 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6301572, fax. 22 6301649
  REGON: 00012464700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.transport.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PRASY KRAJOWEJ W 2013 ROKU (RZP B/2012/11/04)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem jest dostawa prasy krajowej wraz z dodatkami i wydaniami specjalnymi dla Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 2013 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 222000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.transport.gov.pl;www.bip.transport.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach