Przetargi.pl
Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi nr 2911 pomiędzy Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym, Gmina Koluszki.”

Urząd Miejski w Koluszkach ogłasza przetarg

 • Adres: 95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 256 700 , fax. 447 145 840
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Koluszkach
  ul. 11-go Listopada 65
  95-040 Koluszki, woj. łódzkie
  tel. 447 256 700, fax. 447 145 840
  REGON: 59064836200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koluszki.samorzady.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi nr 2911 pomiędzy Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym, Gmina Koluszki.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi nr 2911 pomiędzy Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym, Gmina Koluszki” POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” 2. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz pozwoleń w imieniu i na rzecz Zamawiającego oraz nadzór nad wykonaniem robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją i uzyskanymi decyzjami (w tym prowadzenie nadzoru w zakresie ochrony środowiska nad realizacją robót oraz nadzór przyrodniczy, o ile będzie on wymagany).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71248000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach