Przetargi.pl
Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji realizowanej w ramach Programu niskoemisyjnego transportu miejskiego - budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 90-447 Łódź, Piotrkowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 272 62 80 , fax. 42 272 62 77
 • Data zamieszczenia: 2021-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
  Piotrkowska 175
  90-447 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 272 62 80, fax. 42 272 62 77
  REGON: 36442956300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zim.lodz.bip-e.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji realizowanej w ramach Programu niskoemisyjnego transportu miejskiego - budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji polegającej na budowie wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowie torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej. Inwestycja swoim zakresem obejmuje: Zadanie 2: „Budowę wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi nad torami kolejowymi wraz z budową układu drogowego w rejonie tych obiektów”: 1) rozbiórkę istniejących wiaduktów wraz z konstrukcjami istniejących schodów, 2) budowę nowych wiaduktów drogowych (północnego i południowego) wraz ze schodami w strefach przyczółków, 3) budowę nowego wiaduktu tramwajowego, 4) regulację sieci trakcyjnej linii kolejowej nr 540 w rejonie wiaduktów, 5) budowę pochylni między wiaduktem tramwajowym, a wiaduktem południowym, 6) budowę schodów między wiaduktem tramwajowym, a wiaduktem północnym, 7) budowę wind między wiaduktem tramwajowym, a wiaduktem północnym, 8) budowę konstrukcji oporowych wzdłuż ul. Przybyszewskiego, 9) przebudowę układu drogowego ul. Przybyszewskiego na długości około 620m, wraz z przebudową torowiska tramwajowego zlokalizowanego w pasie dzielącym obie jezdnie ul.Przybyszewskiego, 10) przebudowę łącznicy ul. Niciarnianej, ul. Niciarnianej i ul. Przybyszewskiego w rejonie wiaduktów, 11) budowę wjazdu dla autobusów z przystanku Przybyszewskiego - Lodowa na ul. Przybyszewskiego, 12) usunięcie istniejącej zieleni w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową oraz wykonanie nowych nasadzeń jako funkcji osłonowej, izolacyjnej i estetycznej dla projektowanych rozwiązań układu drogowego, 13) przebudowę kanalizacji deszczowej celem zapewnienia odwodnienia wiaduktów i projektowanego układu drogowego, 14) przebudowę sieci wodociągowej w dostosowaniu do projektowanych wiaduktów i układu drogowego, 15) przebudowę sieci ciepłowniczej w dostosowaniu do projektowanych wiaduktów i układu drogowego, 16) przebudowę sieci teletechnicznej w dostosowaniu do projektowanych wiaduktów i układu drogowego, 17) przebudowę sieci elektroenergetycznej w dostosowaniu do projektowanych wiaduktów i układu drogowego, 18) przebudowę oświetlenia ulic w dostosowaniu do projektowanych wiaduktów i układu drogowego, 19) przebudowę sieci trakcyjnej tramwajowej w dostosowaniu do projektowanej przebudowy układu torowego. Zadanie 3 - „Przebudowę torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów w ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej” 1) przebudowę torowiska od wiaduktu tramwajowego do ulicy Lodowej 2) budowę wjazdu dla autobusów z przystanku Przybyszewskiego – Lodowa na ul. Przybyszewskiego w kierunku wschodnim 3) przebudowę odwodnienia torowiska 4) usunięcie kolizji elektroenergetycznych 5) przebudowę pętli indukcyjnych 6) przebudowę oświetlenia 7) przebudowę sieci trakcyjnej Dokumentacja techniczna dotycząca ww. inwestycji, dla której prowadzone jest postępowanie przetargowe pn: „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej” (nr postępowania o udzielenia zamówienia ZIM-DZ.2621.12.2020) dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem: https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10531,Program-niskoemisyjnego-transportu-miejskiego-budowa-wiaduktowdrogowych- i-tramw.html; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt. 3.1. TOM I SIWZ, w Opisie Przedmiotu Zamówienia – TOM III SIWZ (zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego w odrębnym pliku) oraz w Formularzu Aktu Umowy – TOM II SIWZ (zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego w odrębnym pliku)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71248000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach