Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osjaków

Gmina Osjaków ogłasza przetarg

 • Adres: 98-320 Osjaków, Targowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 842 33 91 , fax. 43 842 33 91 wew. 13
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osjaków
  Targowa 26
  98-320 Osjaków, woj. łódzkie
  tel. 43 842 33 91, fax. 43 842 33 91 wew. 13
  REGON: 73093467700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osjakow.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osjaków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Osjaków, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i wyposażenie ich w pojemniki lub worki na odpady, wg uzgodnienia z Zamawiającym. 2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Osjaków oraz wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki lub worki, 2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz wyposażenie go w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów. 3) obsługę systemu obwoźnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, wystawionych przed posesję pochodzących z gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Osjaków, zgodnie z harmonogramem, jeden raz w roku objętym niniejszym zamówieniem. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który stanowi jej integralną całość. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania wynosi 1 100 Mg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90533000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach