Przetargi.pl
ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 641676 S UL. REYMONTA W SZYCACH - GMINA PILICA

Urząd Miasta i Gminy w Pilicy ogłasza przetarg

 • Adres: 42436 Pilica, ul. Żarnowiecka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 326 735 104 , fax. 326 736 081
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Pilicy
  ul. Żarnowiecka
  42436 Pilica, woj. śląskie
  tel. 326 735 104, fax. 326 736 081
  REGON: 54326100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 641676 S UL. REYMONTA W SZYCACH - GMINA PILICA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: 1) Dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy), Przedmiaru Robót, i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 641676S – ul. Reymonta w Szycach (Gmina Pilica) oraz uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, umożliwiających wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych. 2) Robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego. 2. Zakres robót obejmuje następujące kategorie robót: 1)ROBOTY ROZBIÓRKOWE - frezowanie jezdni ul. Reymonta - rozebranie konstrukcji jezdni ulicy Reymonta - rozebranie istniejących przepustów w ciągu drogi gminnej - rozebranie istniejących zjazdów, dojść do posesji - rozebranie istniejących ogrodzeń - demontaż oznakowania pionowego 2) DROGI - wzmocnienie podłoża gruntowego - budowa poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni - budowa krawężników, - budowa zjazdów, dojść pieszych - budowa/przebudowa ogrodzeń - wykonanie oznakowania pionowego 3) OBIEKTY I URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - przebudowa istn. infrastruktury podziemnej i napowietrznej: sieć teletechniczna i sieć wodociągowa 3. Parametry techniczne ul. Reymonta: - prędkość projektowa: Vp=30 [km/h] - klasa techniczna drogi: D (droga dojazdowa) - kategoria drogi: gminna - kategoria ruchu: KR1 - kilometraż: km 0+002.60 – km 1+673.76 - szerokość jezdni (1 pas ruchu): 3,5 m 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Fukcjonalno –Użytkowy wraz z załącznikiem Projektem koncepcyjnym (Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ). 5.Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. 6. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 166 z późn. zm.) wszystkich osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (frezowanie jezdni, rozebranie konstrukcji jezdni, rozebranie istniejących przepustów, rozebranie istniejących zjazdów, dojść do posesji, rozebranie istniejących ogrodzeń, demontaż oznakowania pionowego, wzmocnienie podłoża gruntowego, budowa poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, budowa krawężników, budowa zjazdów, dojść pieszych, budowa/przebudowa ogrodzeń, wykonanie oznakowania pionowego, przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej i napowietrznej: sieć teletechniczna i sieć wodociągowa), czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy, więc miedzy innymi osób: projektantów, kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w umowie. 7. Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest unikać w dokumentacji projektowej rozwiązań, które stanowiłyby bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach