Przetargi.pl
Przebudowa drogi Radoszewnica-Teresów w km. 0 +000 - 0 + 750 etap I

Gmina Koniecpol ogłasza przetarg

 • Adres: 42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 35 51 881 , fax. 34 35 51 756
 • Data zamieszczenia: 2021-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koniecpol
  ul. Chrząstowska
  42-230 Koniecpol, woj. śląskie
  tel. 34 35 51 881, fax. 34 35 51 756
  REGON: 15139799000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.koniecpol.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi Radoszewnica-Teresów w km. 0 +000 - 0 + 750 etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi Radoszewnica – Teresów etap I, na odcinku o długości 750 mb. Zakres robót obejmuje m.in.: 1.) Wykonanie korytowania pod podbudowę na głębokość 20 cm; 2.) Wykonanie warstwy odsączającej z piasku w korycie o grubości 10 cm; 3.) Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 15 cm; 4.) Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm o grubości 10 cm; 5.) Ułożenie warstwy wyrównawczo-profilowej w ilości średnio 75 kg/m2 ; 6.) Wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltobetonowej o grubości 4 cm i szerokości 4 m; 7.) Obustronne utwardzenie poboczy kruszywem 0-31,5 mm na szerokość 0,5 m i grubość 8 cm . Ponadto Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną w celu odtworzenia trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej UWAGA: Zamawiający zamieścił dodatkowo w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ przedmiar robót, która jest elementem pomocniczym i służy jedynie do celów informacyjnych. Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia określa STWiOR i mapa poglądowa – stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku przedstawienia w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia materiałów, produktów ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy traktować je jako przykładowe. Zamawiający, dopuszcza oferowanie przez wykonawców materiałów lub produktów równoważnych, tj. materiałów i produktów o takich samych bądź lepszych parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach