Przetargi.pl
Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji apteki na samorządowy żłobek w Koniecpolu

Gmina Koniecpol ogłasza przetarg

 • Adres: 42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 35 51 881 , fax. 34 35 51 756
 • Data zamieszczenia: 2021-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koniecpol
  ul. Chrząstowska
  42-230 Koniecpol, woj. śląskie
  tel. 34 35 51 881, fax. 34 35 51 756
  REGON: 15139799000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.koniecpol.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji apteki na samorządowy żłobek w Koniecpolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji apteki na samorządowy żłobek w Koniecpolu, przy ul. Armii Krajowej 2, 42-230 Koniecpol, dz. nr ewid. 2573/20, obręb Koniecpol wraz z dostawą kompletnego wyposażenia obiektu. W ramach inwestycji budowlanej zostaną wykonane następujące roboty w celu utworzenia nowej instytucji z liczbą tworzonych miejsc wynoszącą 19 dzieci w wieku do lat 3. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Koniecpolu, w tym 2 pomieszczenia dla dzieci - 2 sale zabaw, 1 pomieszczenie do wydawania posiłków, sanitariaty, zaplecze z pomieszczeniami socjalnymi, komunikacja wewnętrzna. Cześć pierwsza: Roboty ogólnobudowlane i roboty instalacyjne, prace na zewnątrz obiektu, w tym: - Rozbiórki i demontaże: ścian działowych, drzwi wew. i częściowo zew., posadzek, płytek, ściennych, urządzeń i armatury sanitarnej; - Oczyszczenie ścian i sufitów z istniejących powłok malarskich, uzupełnienia tynkarskie ścian i sufitów z ułożeniem gładzi gipsowych; - Wykonanie nowych ścianek działowych; - Wykonanie nowych posadzek; - Montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej; - Ułożenie glazury na ścianach pomieszczeń sanitarnych; - Malowanie ścian i sufitów; - Montaż urządzeń i armatury wod.-kan.; - Montaż instalacji elektrycznej; - Montaż instalacji c.o. w obiekcie oraz instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach sanitarnych; - Wykonanie utwardzonych dojść do obiektu i placu zabaw; - Montaż zadaszeń nad wejściami; - Wykonanie placu zabaw obejmujące: montaż urządzeń zabawowych, montaż nawierzchni bezpiecznej, montaż ogrodzenia z utworzeniem miejsca do wypoczynku na świeżym powietrzu. Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze oraz projekcie budowlanym stanowiącym załączniki 8 i 9 do SIWZ. Część druga: Wyposażenie kompleksowe żłobka, w tym: - Dostawa kompletnego wyposażenia obiektu. Szczegółowy opis wyposażenia znajduje się w przedmiarze oraz pk 3.11 Wykończenie Projektu budowlanego i w pkt 7 i 8 projektu budowlanego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45450000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach