Przetargi.pl
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz obsługa i serwis systemu alarmowego - nr postępowania KE/ 03/ 02/ 17

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza przetarg

 • Adres: 40189 Katowice, ul. Leopolda
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 007 681 , fax. 322 007 701
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
  ul. Leopolda 31
  40189 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 007 681, fax. 322 007 701
  REGON: 125316300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz obsługa i serwis systemu alarmowego - nr postępowania KE/ 03/ 02/ 17
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej budynków, terenu, osób i mienia oraz obsługa i konserwacja/serwis systemu alarmowego i nadzoru wizyjnego należących do Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia objęte są obiekty należące do Zamawiającego, położone: - przy ulicy Leopolda 31 w Katowicach, - przy ulicy Długiej 1-3 w Chorzowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa - Załącznik nr 1 do SIWZ oraz dodatkowo wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonywanych usług celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem postępowania oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 16-02-2017 r. o godz. 10:00, rozpoczęcie w Chorzowie przy ul. Długiej 1-3, następnie w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Protokół z wizji lokalnej wraz z listą zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi przez przedstawiciela Zamawiającego, zostanie opublikowany na stronie internetowej pzp.ibemag.pl w zakładce Przetargi, nr postępowania KE/ 03/ 02/ 17. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 12 000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. 10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego ING BANK ŚLĄSKI O/Regionalny w Katowicach nr 68 1050 1214 1000 0007 0000 5010. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą - Szczegółowo opisane w pkt 10 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach