Przetargi.pl
Zaprojektowanie i budowa nowego budynku przedszkola wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 przy ulicy Łąkowej 31 w Miłosławiu

Gmina Miłosław ogłasza przetarg

 • Adres: 62-320 Miłosław, Wrzesińska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 438 20 21 , fax. 61 438 30 51
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miłosław
  Wrzesińska 19
  62-320 Miłosław, woj. wielkopolskie
  tel. 61 438 20 21, fax. 61 438 30 51
  REGON: 63125810600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miloslaw.bip.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i budowa nowego budynku przedszkola wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 przy ulicy Łąkowej 31 w Miłosławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa nowego budynku przedszkola wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 przy ulicy Łąkowej 31 w Miłosławiu. Lokalizacja: ulica Łąkowa 31 w Miłosławiu, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 151 i 150/1, obręb Miłosław. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz pozwolenia na użytkowanie przedszkola przed terminem odbioru końcowego. Zamówienie należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) w tym z załączonym Programem Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz warunkami umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości: 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt. 2 SIWZ;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć: 1) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy - pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 2) dokument potwierdzający wniesienie wadium, 3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia (zał. nr 1e do SIWZ) Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach