Przetargi.pl
RENOWACJA CMENTARZA OFIAR OBOZU ZAGŁADY KULMHOF W LESIE RZUCHOWSKIM

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-030 Luboń, ul. Niezłomnych
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8130-681 , fax. 618 103 411
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie
  ul. Niezłomnych 2
  62-030 Luboń, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8130-681, fax. 618 103 411
  REGON: 48653520000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zabikowo.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  RENOWACJA CMENTARZA OFIAR OBOZU ZAGŁADY KULMHOF W LESIE RZUCHOWSKIM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn. „RENOWACJA CMENTARZA OFIAR OBOZU ZAGŁADY KULMHOF W LESIE RZUCHOWSKIM”, w tym: A. Część 1 - ETAP I - Obecnie istniejące chodniki na terenie lasu rzuchowskiego powstały w latach 70 ubiegłego wieku i wraz z upływem czasu uległy znacznej degradacji i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób zwiedzających teren cmentarzyska oraz uczestników odbywających się tam uroczystości. Zadanie renowacja ścieżek dla zwiedzających na terenie cmentarzyska ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim, ma polegać na rozebraniu istniejących płytek chodnikowych i wymianie ich na powierzchnię betonową zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków. Etap I obejmuje wykonanie prac wokół pomnika ofiar obozu o pow. 2269 m kw. jednocześnie wykonany zostanie nowy trawnik o pow. ok 800 m kw.. B. Część 2 - ETAP II - Renowacja ścieżek dla zwiedzających na terenie cmentarzyska ofiar obozu zagłady jest kontynuacją etapu I i ma polegać na stworzeniu bezpiecznego dojścia do miejsc pochówku prochów ofiar. Obecnie istniejąca asfaltowa ścieżka uległa zniszczeniu z uwagi na korzenie drzew (jest to teren lasu) i wymaga natychmiastowej wymiany zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków. Etap II obejmuje wykonanie prac od strony drogi krajowej przy której zlokalizowany jest parking ( wyremontowany w 2016 r) do miejsc uroczystości przy pomniku ofiar obozu i do miejsc pochówku ofiar. Teren ten o pow. 1243 m kw. zostanie pokryty nową nawierzchnią betonową, wykonany zostanie nowy trawnik o pow. ok 1200 m kw. zostaną również wykonane elementy małej architektury ławki parkowe i kosze na śmieci. W części przy parkingu zostaną odtworzone fragmenty torów kolejowych kolejki wąskotorowej którą dowożono ofiary masowej zagłady.. 1.1. Adres obiektu: Chełmno nad Nerem, miejscowość Rzuchów, działka nr geod. 961 i 964, ark. mapy 3, Jedn. ewid. Dąbie, obręb Rzuchów.. Teren został wpisany do rejestru zabytków pod nr 509/250/A decyzją z dnia 08/08/1994r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koninie. Muzeum w Chełmnie nad Nerem zostało wpisane na listę Pomników Zagłady ustawą z dnia 7 maja 1999r o ochronie terenów byłych niemieckich obozów zagłady (D.U. z dnia 10/05/1999r) dlatego wszelkie prace przy tym obiekcie wymagają nadzoru archeologicznego. 1.2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja projektowa (dalej PB) wraz z przedmiarem robót stanowiący Załącznik nr 1 (a-e) do SIWZ (dostępny na stronie internetowej zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym szczególnie we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Zatrudnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie Umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: - Zamawiający wymaga, iż wszelkie czynności na terenie budowy bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, mają być wykonywane przez osoby (robotników budowlanych), które będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 1666 z późn. zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy. Aby zapewnić spełnienie tego wymagania, Wykonawca, winien dysponować przez cały okres realizacji zamówienia, co najmniej sześcioma osobami (lub co najmniej trzema osobami oferując realizację tylko jednej części zamówienia) spełniającymi wymagania o których mowa w zdaniu poprzednim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212313-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach