Przetargi.pl
Reklama w Internecie

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-754 Poznań, Szyperska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8463819 , fax. 61 8463820
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
  Szyperska 14
  61-754 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8463819, fax. 61 8463820
  REGON: 63976996400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wuppoznan.praca.gov.pl/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Reklama w Internecie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Zamawiający przewiduje możliwość składania oferty przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia (tzn., że Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część albo na wszystkie części): Część 1: Usługa kompleksowego przygotowania i produkcji dwóch animowanych reklam (double billboard) wraz z ich emisją w Internecie w ramach kampanii informacyjno – promocyjnej dotyczącej Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, obejmującej swoim zasięgiem obszar województwa wielkopolskiego. Część 2: Usługa kompleksowego przygotowania i produkcji dwóch animowanych reklam (double billboard) wraz z ich emisją w Internecie w ramach kampanii informacyjno - promocyjnej w zakresie Priorytetu inwestycyjnego 8i oraz Priorytetu inwestycyjnego 9i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, obejmującej swoim zasięgiem obszar województwa wielkopolskiego. Opisy przedmiotu zamówienia: a)Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 został określony w załączniku nr 4 stanowiącym integralną część SIWZ. b)Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 został określony w załączniku nr 5 stanowiącym integralną część SIWZ. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Działanie nr 4. Działania informacyjno - promocyjne, takie jak współpraca z mediami i działania w Internecie. Internet – Działania marketingowe, zadanie Reklama w Internecie – kampania informacyjno-promocyjna w województwie wielkopolskim Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na 2020 rok dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie wielkopolskim, projekt „Pomoc Techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na lata 2019-2020” (część 1). Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach Pomocy Technicznej WRPO 2014+, Działanie nr 4. Działania informacyjno-promocyjne, takie jak współpraca z mediami i działania w Internecie. Internet – zadanie Reklama w Internecie – kampania informacyjno-promocyjna w województwie wielkopolskim Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na 2020 rok dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, projekt „Informacja i Promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu” (część 2).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia, odrębnie dla każdej z części, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących: a)kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, b)firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, c)ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach