Przetargi.pl
Zamówienie na dostawę różnych artykułów spożywczych o wartości nie przekraczającej 130 tys. EURO

Dom Pomocy Społecznej Zakonu OO. Bonifratrów ogłasza przetarg

 • Adres: 34130 Kalwaria Zebrzydowska, Zebrzydowice
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 87 66 508 , fax. 033 87 66 508
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej Zakonu OO. Bonifratrów
  Zebrzydowice 1
  34130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie
  tel. 033 87 66 508, fax. 033 87 66 508
  REGON: 4002034200038
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zebrzydowski.pl/dom_pomocy_spolecznej/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: pomoc społeczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamówienie na dostawę różnych artykułów spożywczych o wartości nie przekraczającej 130 tys. EURO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów spożywczych na okres 12 miesięcy według następujących pakietów: Pakiet nr I - drób, Pakiet nr II- warzywa i owoce, Pakiet nr III- pieczywo, Pakiet nr IV - nabiał i tłuszcze, Pakiet nr V - pozostałe artykuły spożywcze, Pakiet nr VI - ryby, Pakiet nr VII - mięso i wędliny, Pakiet nr VIII - jaja spożywcze, Pakiet nr IX - mleko świeże pełne niepasteryzowane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art 22 ust. 1 ustawy PZP. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie dokumentów wymaganych w SIWZ metodą spełnia - nie spełnia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach