Przetargi.pl
„Rozbudowa stacji uzdatniania wody "Jasieńczyk" - etap I realizowana w ramach Projektu „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 33370 Muszyna, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 471 40 89 , fax. 18 471 40 89
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie
  ul. Piłsudskiego 39
  33370 Muszyna, woj. małopolskie
  tel. 18 471 40 89, fax. 18 471 40 89
  REGON: 49051044800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pgk.muszyna.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Komunalna Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa stacji uzdatniania wody "Jasieńczyk" - etap I realizowana w ramach Projektu „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stacji uzdatniania wody "Jasieńczyk" realizowana w ramach zadania nr 2 projektu „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA”. Zakres zamówienia etapu I obejmuje rozbudowę stacji uzdatniania wody „Jasieńczyk” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna opisaną w dalszej części SIWZ. UWAGA! – ETAP I prac stanowi część zakresu rzeczowego w stosunku do załączonej dokumentacji projektowej całego zadania. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Muszyna - Złockie, Gmina Muszyna, powiat nowosądecki. Stacja Uzdatniania Wody wraz z rurociągiem wody surowej z ujęcia wody „Jasieńczyk” zlokalizowane są na działkach o numerze ewid. 48 (SUW), 18 i 15/1 (rurociąg wody surowej wraz z zasilaniem). Zakres zadania mieści się w pozwoleniu w decyzji nr 1613/2015 z dnia 07 października 2015 r. (GB-II.6740.1467.2015). A. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1. Rozbiórkę obiektów kolidujących z nowymi obiektami oznaczonymi na PZG jako: * obiekt G: osadnik – poletko, * obiekt J: dół gnilny 2. Budowę: * stacji uzdatniania wody oznaczonej na planie zagospodarowania jako obiekt nr 1, * zbiornika wody czystej oznaczonego na planie zagospodarowania jako obiekt nr 2, * odstojnika oznaczonego na planie zagospodarowania jako obiekt nr 3, * miejsca gromadzenia odpadów oznaczonego na planie zagospodarowania jako obiekt nr 4. 3. Wykonacie niezbędnej infrastruktury międzyobiektowej (wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej) niezbędnej do prawidłowej eksploatacji obiektów. 4. Wybudowanie: * rurociągu wody surowej PE 250 z ujęcia wody „Jasieńczyk” do osadnika oznaczonego na PZG jako obiekt B (wraz z włączeniem do osadnika), * rurociągu wody surowej PE 250 z osadnika oznaczonego na PZG jako obiekt B do budynku SUW nr 1, * wybudowanie instalacji koagulantu PEØ9/11 pomiędzy obiektem B a obiektem nr 1, * wybudowanie rurociągu do odprowadzania osadów PE 250 pomiędzy obiektem B, a obiektem nr 3. * wykonanie rurociągu przelewowego o średnicy PE 250 pomiędzy obiektem B, a obiektem nr 1 5. Wykonanie instalacji zasilającej oraz AKPiA: * pomiędzy stacją trafo a obiektem oznaczonym na PZG jako B, * pomiędzy stacją trafo a obiektami 1, 2, 3, 4. 6. Uruchomienie nowego SUW z jednoczesnym odłączenie istniejącego SUW. B. Zakres prac wyłączonych z realizacji: 1. Remont istniejącego osadnika oznaczonego na PZG jako obiekt B. Zakres prac opisany został w: * Projekt Wykonawczy Tom II branża konstrukcyjna pkt 5.7.2 „Osadnik B – Zakres prac modernizacyjnych”, * Projekt Wykonawczy Tom III branża technologiczna pkt 5.5.1 „Osadnik wstępny”. 2. Rozbiórki istniejących obiektów: * drogi wewnętrznej, * istniejącego ogrodzenia SUW, * schodów wraz z dojściem do osadnika (od budynku oznaczonego literą A do budynku oznaczonego literą B na planie zagospodarowania), * C – odmulnik, * D – budynek chlorowni, * E – zbiornik kontaktowy wody czystej, * F – magazyn chloru, * H – zbiornik wody płucznej. Opis rozbiórek został ujęty w Projekcie Budowlanym Tom III Projekt Rozbiórki. 3. Budowę: * dróg dojazdowych wewnętrznych (od wjazdu oznaczonego literą A oraz wjazdu oznaczonego literą B) do poszczególnych obiektów, w tym parkingu oznaczonego nr 5 na planie zagospodarowania wraz z ukształtowaniem terenu, * nowego ogrodzenia SUW, * schodów wraz z dojściem od drogi dojazdowej do osadnika oznaczonego literą B na planie zagospodarowania. Zakres prac znajduje się w Projekcie Budowlanym Tom I Projekt zagospodarowania terenu oraz w Projekcie Wykonawczym Tom 6 Branża Drogowa. 4. Niwelacja terenu po robotach rozbiórkowych. Zakres prac znajduje się w Tomie 7 Projektu Wykonawczego Kształtowanie Terenów Zieleni. 5. Kształtowanie terenów zieleni. Zakres prac znajduje się w Tomie 7 Projektu Wykonawczego Kształtowanie Terenów Zieleni. Szczegółowe rozmieszczenie obiektów przedstawione zostało na Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT) załączonym do dokumentacji projektowej. Powyższy zakres (określony w pkt. B) będzie przedmiotem odrębnych postępowań przetargowych. W zakres robót wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia (wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym) zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). Do zadań Wykonawcy należy także przeszkolenie pracowników, wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym między innymi instrukcji eksploatacji i bhp oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania obiektów, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wyszczególniony w załączniku nr 11 do SIWZ – Przedmiar robót, w załączniku nr 12 do SIWZ – dokumentacja projektowa oraz w załącznik nr 13 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWIORB). Wykonawca jest zobowiązany zapewnić prawidłową pracę istniejącej stacji uzdatniania wody do momentu oddania do użytku oraz uruchomienia projektowanej stacji uzdatniania wody celem zapewniania nieprzerwalnego zasilania w wodę pitną użytkowników. C. Ponadto, w nawiązaniu do poprzednich nierozstrzygniętych postępowań przetargowych Zamawiający wyjaśnia:  Zamawiający dopuszcza każdy równoważny sposób wykonania zabezpieczenia tymczasowego wykopu (opisanego w Projekcie Budowlanym Tom I. – Projekt zagospodarowania terenu jako tymczasowego muru oporowego h = 3,4 m nad terenem w postaci obudowy berlińskiej), gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wybraną metodę zabezpieczenia wykopów, * Zamawiający dopuszcza zastosowanie pod projektowane konstrukcje pomostów, balustrad w budynku nr 1 ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej zamiast stali nierdzewnej, * Zamawiający dopuszcza wykonanie szaf i rozdzielnic elektrycznych opisane w specyfikacji technicznej w branży elektrycznej w punkcie 3.5 w obudowach stalowych malowanych proszkowo w stopniu ochrony IP55, * Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji technologicznej w budynku nr 1 z rur PP lub PE zamiast rur ze stali nierdzewnej zgodnie z wykazem umieszczonym w Tabeli 4. „Zestawienie urządzeń w SUW – obiekt 2”, * Zamawiający dopuszcza wykonanie w budynku nr 1 kanałów wentylacyjnych ze stali ocynkowanej zamiast stali nierdzewnej. II. Rozwiązania równoważne 1. Jeżeli zapisy w przedmiarach robót, STWiORB lub dokumentacji projektowej wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować jako niezobowiązujące propozycje projektanta (służące prawidłowemu zrozumieniu projektu). Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności należy rozumieć, iż zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji. Założone urządzenia winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami tak aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt oraz nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. 2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena możliwości zastosowania proponowanego urządzenia lub rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego urządzenia minimum analizę: a) parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych, b) zgodność parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych z pozostałymi zaprojektowanymi urządzeniami lub rozwiązaniami technologicznymi oraz zaprojektowanymi instalacjami technologicznymi, c) gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych urządzeń równoważnych w stosunku do wielkości zaprojektowanych pomieszczeń oraz przestrzeni na ich montaż, w tym możliwość ich montażu i demontażu oraz podejść do czynności obsługowych i serwisowych, szerokości przejść serwisowych dla pracowników obsługi, wielkości otworów drzwiowych, włazów technologicznych itp. d) zużycia energii przez poszczególne oferowane urządzenia równoważne nie było wyższe niż założone w dokumentacji projektowej; e) podejść i połączeń z instalacjami technicznymi; f) ciężaru urządzeń, sprawdzenia obliczeń wytrzymałościowych stropu, udźwigu urządzeń do czynności obsługowych itd.; g) innych informacji potwierdzających równoważność proponowanych urządzeń lub rozwiązań; 3. Wykonawca dobierając inne materiały lub urządzenia oraz rozwiązania równoważne do zaproponowanych w dokumentacji projektowej, bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe działanie obiektów (określone w warunkach gwarancji) oraz spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń, instalacji i armatury (armatura powinna pochodzić od jednego producenta), za montaż i uruchomienie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej. 4. Zamawiający nie uzna za urządzenia równoważne, spełniające wymagania określone dokumentacją projektową i STWiORB żadne urządzenia prototypowe. Zamawiającego pod pojęciem urządzenia prototypowego rozumie urządzenie, które dotychczas nie potwierdziło swoich walorów technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych w rzeczywistej eksploatacji w warunkach zbliżonych do warunków pracy określonych dokumentacją projektową i STWiORB. 5. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany: a) Wykonanie szaf i rozdzielnic elektrycznych opisane w specyfikacji technicznej w branży elektrycznej w punkcie 3.5 w obudowach stalowych malowanych proszkowo w stopniu ochrony IP55, b) Wykonanie instalacji technologicznej z rur PP lub PE zamiast rur ze stali nierdzewnej zgodnie z wykazem umieszczonym w Tabeli 4. „Zestawienie urządzeń w SUW – obiekt 2”, c) Wykonania kanałów wentylacyjnych ze stali nierdzewnej na kanały ze stali ocynkowanej na całym obiekcie. III. Koordynacja prac Z uwagi, że przedmiotem zamówienia jest stacja uzdatniania wody oraz ujęcia wody w eksploatacji, należy przewidzieć konieczność skoordynowania wykonywanych prac budowlanych z Wykonawcą dla ujęcia wody „Jasieńczyk”. Współpraca z innymi wykonawcami i wzajemna koordynacja działań, do których Wykonawca jest zobowiązany, ma zapewnić utrzymanie parametrów jakości i ciągłości podawania wody do mieszkańców Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, a także brak wzajemnego blokowania frontów robót budowlanych przy obiektach i bezkolizyjne prace. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany, pozyskiwania i dostarczania innym wykonawcom, realizującym roboty budowlane na terenie i w otoczeniu dla wyżej wymienionych zadań, wszelkich informacji potrzebnych do koordynacji ich robót z pracami objętymi przedmiotem zamówienia. IV. Gwarancja 1. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji należytego wykonania umowy na wykonane roboty budowlane, użyte materiały i armaturę na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, użyte materiały i armaturę stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert (Wykonawca może zaproponować wydłużony termin gwarancji, za co uzyska odpowiednią ilość punktów). Kryteria oceny ofert zostały opisane w Rozdziale 14 SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji należytego wykonania umowy na zamontowane urządzenia na okres minimum 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, chyba że producent danego urządzenia udziela dłuższej gwarancji - wówczas obowiązuje termin określony w gwarancji producenta.” V. Jednakże w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający umożliwia dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia i jego otoczenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/00). 2. Termin oraz forma wnoszenia wadium: 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego 37 8809 0005 2001 0000 0752 0001 z dopiskiem: Wadium dla przetargu, nr sprawy PGK.ZP.271.S.6.2018 Uwaga! Terminem wniesienia wadium jest data i godzina zaksięgowania kwoty wadium na koncie Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2018 poz. 110 ze zm.). 3) W przypadku wniesienie wadium w pieniądzu terminem wniesienia wadium jest data uznania na rachunku zamawiającego. 4) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą – może być w oddzielnej kopercie. 5) Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej winno być dołączone do oferty w formie oryginału. Brak takiego oryginału lub tylko jego kopia skutkuje wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty. 6) Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 7) Gwarancja nie może wygasać przed końcem okresu ważności oferty określonego w rozdziale 10 "Termin związania ofertą" oraz musi zawierać wszystkie sytuacje powodujące utratę wadium wymienione poniżej w pkt. 10 SIWZ. W przypadku gdy gwarancja nie będzie przewidywać którejkolwiek z tych sytuacji lub nie będzie obejmować całego okresu związania ofertą, Zamawiający może uznać, że nie wniesiono wadium, a wówczas Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania. 8) Zamawiający zwraca wadium: a) Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane - niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana - niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przez upływem terminu składania ofert - niezwłocznie po otrzymaniu takiego wniosku. 9) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w następujących sytuacjach: a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrania, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11) Wadium w pieniądzu (wraz z należytymi odsetkami) wniesione przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, może być - na jego wniosek - zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert następujące dokumenty: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące przesłanek wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT: Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach