Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Jordanów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 34240 Jordanów, ul. Bł. Ks. P. Dańkowskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 675 369 , fax. 182 675 369
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie
  ul. Bł. Ks. P. Dańkowskiego 10
  34240 Jordanów, woj. małopolskie
  tel. 182 675 369, fax. 182 675 369
  REGON: 49043686400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugjordanow,m,197343,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Jordanów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych (głównie materiały biurowe) do prowadzenia zajęć w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Jordanów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany Formularz oferty – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym ofertę, zawierający niezbędne dane. Oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wraz z ofertą należy złożyć również: Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy ofertę podpisuje upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy) określające jego zakres. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza lub upoważnione osoby. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza lub upoważnione osoby. Formularz cenowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wypełniony– wg. wzoru załącznika nr 2 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji dotyczącej kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania procedury określonej w artykule 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może w pierwszej kolejności dokonać oceny złożonych ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, na podstawie w/w artykułu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchylał się będzie od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert. Ofertę należy złożyć wg następującej kolejności: Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ Formularz cenowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ- wypełniony. Oświadczenie - załącznik nr 3 do SIWZ. Pozostałe dokumenty wymienione w SIWZ, o ile dotyczą. Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte). Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego. Formularz oferty oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zawierającej oznaczenie Wykonawcy i opisanej w następujący sposób: Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. Bł. ks. P. Dańkowskiego 10, 34-240 Jordanów, nie później niż do dnia: 11.12.2018 r. do godz. 08:00.” i oznaczona poprzez umieszczenie na niej zapisu: „Oferta na dostawę pomocy dydaktycznych i opisu „Nie otwierać przed dniem 11.12.2018 r. godz. 08.15”, poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta musi posiadać nazwę (firmę) i adres Wykonawcy. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Nie przewiduje się zwrotów kosztów udziału w postępowaniu. W przypadku braku danych, o których mowa w pkt 13, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach