Przetargi.pl
Dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu na zajęcia z miejsca zamieszkania do placówki i odwóz z placówki do miejsca zamieszkania

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Dobro Dziecka" ogłasza przetarg

 • Adres: 32012 Brzezie, Brzezie
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 284 11 98 , fax. 12 284 11 98
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Dobro Dziecka"
  Brzezie 338
  32012 Brzezie, woj. małopolskie
  tel. 12 284 11 98, fax. 12 284 11 98
  REGON: 35762657900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrodziecka.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organizacja pozarządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu na zajęcia z miejsca zamieszkania do placówki i odwóz z placówki do miejsca zamieszkania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na dowozie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu na zajęcia z miejsca zamieszkania do placówki i odwozie z placówki do miejsca zamieszkania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z Wykazem tras dowożonych osób zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, natomiast warunki wykonania zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże, iż posiada aktualne zezwolenie lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie ustawy .z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - (Dz. U. z 2013 r., poz.1414 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik 4a oraz 4b do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. 4. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: 1) musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 2) musi złożyć dla każdego z podmiotów, odrębne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianie w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. 5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 6. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 164 z późniejszymi zmianami)). 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia wraz z powyższą informacją zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach