Przetargi.pl
„Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Polnej, ul. Słonecznej w Muszynie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 33370 Muszyna, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 471 40 89 , fax. 18 471 40 89
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie
  ul. Piłsudskiego 39
  33370 Muszyna, woj. małopolskie
  tel. 18 471 40 89, fax. 18 471 40 89
  REGON: 49051044800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pgk.muszyna.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Komunalna Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Polnej, ul. Słonecznej w Muszynie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Opis ogólny: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej ul. Polnej, ul. Słonecznej w Muszynie realizowane w ramach projektu „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA”. Ze względu na właściwości kompetencyjne organów wydających pozwolenia na budowę niniejsze zadanie obejmuje: A. Rozbudowę sieci wodociągowej Rozbudowę sieci wodociągowej z rur trójwarstwowych PE HD100 Ø 63-160 o łącznej długości 1870 mb oraz odcinki przyłączy do zadeklarowanych odbiorców 1,0 m poza granicę działki. Włączenie projektowanego wodociągu do istniejącej sieci Ø 150 w ul. Grunwaldzkiej należy wykonać w studzience z zamontowanym trojakiem z zasuwą. B. Przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 971 Krynica - Muszyna – Piwniczna. Przekroczenie drogi wojewódzkiej w odc. 030 km 1+175 projektuje się wykonać metodą przewiertu. Rury przewodowe na przekroczeniu zaprojektowano jako rury PE HD 100 SDR 11 PN16,  160x14,6 mm. C. Przekroczenie linii kolejowej nr 105 Muszyna – Krynica w km 2 + 776 Projektowane przekroczenie linii kolejowej Muszyna – Krynica, zaprojektowano wykonanie przewiertem lub przepychem. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne celem zlokalizowania wszystkich urządzeń podziemnych. Rury przewodowe na przekroczeniach zaprojektowano jako rury PE HD100 SDR11 PN16, 160x14,6mm. Rura przewodowa zostanie ułożona w rurze ochronnej przepychowej stalowej o średnicy 273x9,1. Rury przewodowe wprowadzone zostaną na ślizgach. 2. W zakres robót wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). Do zadań Wykonawcy należy także wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym między innymi instrukcji eksploatacji i bhp oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania obiektu, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wyszczególniony w załączniku nr 11 do SIWZ – Przedmiar robót, w załączniku nr 12 do SIWZ – dokumentacja projektowa oraz w załącznik nr 13 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWIORB) II. Rozwiązania równoważne 1. Jeżeli zapisy w przedmiarach robót, STWiORB lub dokumentacji projektowej wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować jako niezobowiązujące propozycje projektanta (służące prawidłowemu zrozumieniu projektu). Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności należy rozumieć, iż zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji. Założone materiały lub urządzenia winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami lub materiałami tak aby zespół urządzeń lub materiałów dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt oraz nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. 2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena możliwości zastosowania proponowanego materiału lub urządzenia lub rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego urządzenia lub materiału minimum analizę: a) parametrów technologicznych proponowanych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań równoważnych, b) zgodność parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych z pozostałymi zaprojektowanymi materiałami lub urządzeniami lub rozwiązaniami technologicznymi oraz zaprojektowanymi instalacjami technologicznymi, c) gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych materiałów lub urządzeń równoważnych w stosunku do wielkości zaprojektowanych przestrzeni na ich montaż, w tym możliwość ich montażu i demontażu oraz podejść do czynności obsługowych i serwisowych, szerokości przejść serwisowych dla pracowników obsługi, włazów technologicznych itp. d) podejść i połączeń z instalacjami technicznymi; e) innych informacji potwierdzających równoważność proponowanych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań; 3. Wykonawca dobierając inne materiały lub urządzenia oraz rozwiązania równoważne do zaproponowanych w dokumentacji projektowej, bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe działanie obiektów (określone w warunkach gwarancji) oraz spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń, instalacji i armatury (armatura powinna pochodzić od jednego producenta), za montaż i uruchomienie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej. 4. Zamawiający nie uzna za urządzenia równoważne, spełniające wymagania określone dokumentacją projektową i STWiORB żadne urządzenia prototypowe. III. Gwarancja Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji należytego wykonania umowy na wykonane roboty budowlane, użyte materiały i armaturę na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, użyte materiały i armaturę stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert (Wykonawca może zaproponować wydłużony termin gwarancji, za co uzyska odpowiednią ilość punktów). Kryteria oceny ofert zostały opisane w Rozdziale 14 SIWZ. UWAGA!!! W związku z ograniczeniami technicznymi cała dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: http:// www.pgk.muszyna.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/00). 2. Termin oraz forma wnoszenia wadium: 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego 37 8809 0005 2001 0000 0752 0001 z dopiskiem: Wadium dla przetargu, nr sprawy PGK.ZP.271.S.5.2018 Uwaga! Terminem wniesienia wadium jest data i godzina zaksięgowania kwoty wadium na koncie Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2018 poz. 110 ze zm.). 3) W przypadku wniesienie wadium w pieniądzu terminem wniesienia wadium jest data uznania na rachunku zamawiającego. 4) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą – może być w oddzielnej kopercie. 5) Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej winno być dołączone do oferty w formie oryginału. Brak takiego oryginału lub tylko jego kopia skutkuje wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty. 6) Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 7) Gwarancja nie może wygasać przed końcem okresu ważności oferty określonego w rozdziale 10 "Termin związania ofertą" oraz musi zawierać wszystkie sytuacje powodujące utratę wadium wymienione poniżej w pkt. 10 SIWZ. W przypadku gdy gwarancja nie będzie przewidywać którejkolwiek z tych sytuacji lub nie będzie obejmować całego okresu związania ofertą, Zamawiający może uznać, że nie wniesiono wadium, a wówczas Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania. 8) Zamawiający zwraca wadium: a) Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane - niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana - niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przez upływem terminu składania ofert - niezwłocznie po otrzymaniu takiego wniosku. 9) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w następujących sytuacjach: a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrania, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11) Wadium w pieniądzu (wraz z należytymi odsetkami) wniesione przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, może być - na jego wniosek - zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert następujące dokumenty: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące przesłanek wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT: Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach