Przetargi.pl
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni ogłasza przetarg

 • Adres: 32-700 Bochnia, Kolejowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 615 39 10, , fax. 14 615 39 20
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni
  Kolejowa 14
  32-700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. 14 615 39 10, , fax. 14 615 39 20
  REGON: 85001915100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mopsbochnia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w okresie od 2 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Przybliżona liczba godzin – 10.000. Rzeczywista ilość wykonywanych usług będzie uzależniona od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Liczba godzin usług może ulec zmianie. Brak jest możliwości jej dokładnego określenia ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb z uwagi na zmieniający się stan zdrowia i sytuację życiową osób wymagających pomocy. W przypadku zmiany liczby godzin w czasie trwania umowy ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę pozostaną bez zmian. Wykonywanie zamówienia odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki lub pomocy, na terenie Gminy Miasta Bochnia, w dni robocze. Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć pomoc świadczoną osobom leżącym lub mającym trudności w poruszaniu się, z samoobsługą, kontaktami z otoczeniem społecznym oraz funkcjonowaniem w środowisku, przede wszystkim ze względu na wiek, schorzenia i/lub niepełnosprawność. Zakres usług opiekuńczych Usługi opiekuńcze są wykonywane przez opiekunkę nie posiadająca kwalifikacji medycznych i obejmują: 1) pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznego: robienie niezbędnych zakupów, przygotowanie posiłku lub jego dostarczenie z punktu gastronomicznego, karmienie podopiecznego jeżeli tego wymaga i samodzielnie połyka, bieżące prace porządkowe w mieszkaniu podopiecznego lub części mieszkania użytkowanej przez podopiecznego, mycie naczyń, pranie ubrań i bielizny podopiecznego, palenie w piecu itp. 2) opiekę higieniczną: pomoc w utrzymywaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie), zmiana bielizny osobistej i pościelowej, ubranie chorego itp. 3) pielęgnację podopiecznego: pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana opatrunków po instruktarzu pielęgniarki lub lekarza, zapobieganie w powstawaniu odleżyn, pomoc w ułożeniu chorego w łóżku, zmianie pozycji chorego w łóżku, pomoc w poruszaniu się chorego po mieszkaniu, zamawianie wizyt lekarza, pielęgniarki itp. 4) zapewnienie w miarę możliwości kontaktu z otoczeniem: zamawianie wizyt duchownych u podopiecznego, wysyłanie korespondencji, załatwienie drobnych spraw urzędowych, wyjście z podopiecznym na spacer, dostarczenie prasy i książek itp. Wymienione wyżej czynności wykonywane są w zależności od potrzeb chorego i możliwości czasowych opiekunki. Opiekunka nie może: - wykonywać zabiegów wymagających kwalifikacji medycznych, - wykonywać czynności związanych z rehabilitacją medyczną chorego, - wykonywać prac remontowych w domu podopiecznego np. malowanie, - wykonywać ciężkich prac związanych z generalnymi porządkami w tym. np. przesuwanie mebli, noszenie ciężkich przedmiotów, - przygotowywać posiłków dla innych niż podopieczny osób wspólnie bądź oddzielnie zamieszkałych, - robić zakupy dla innych niż podopieczny osób, - prać bielizny i ubrań należących do innych niż podopieczny osób, - znosić - magazynować zakupionego węgla. 6. Zamówienie winno być wykonywane przez jedną osobę - koordynatora, która będzie kontrolowała i nadzorowała proces realizacji usług opiekuńczych oraz opiekunki, które posiadają wykształcenie przynajmniej podstawowe i zostały poinstruowane przez koordynatora jak wykonywać usługi. Wykonawca powinien współpracować z Zamawiającym na zasadach określonych w pkt. 7.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85311100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach