Przetargi.pl
Załadunek, odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Pisz, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 425 45 00 , fax. 87 735 20 20; 423 21 50
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu
  ul. Sienkiewicza 2
  12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 425 45 00, fax. 87 735 20 20; 423 21 50
  REGON: 79031696100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpisz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Załadunek, odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Załadunek, odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych. 2. Odbiór, transport i utylizacja obejmuje odpady o następujących kodach: 180102 – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 180103) 180103 – inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady z wyłączeniem 180180 i 180182) 180106 – chemikalia w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne, 180108 – leki cytotoksyczne i cytostatyczne tj. leki kancerogenne, mutagenne i reprodukcyjno-toksyczne (leki CMR), powstające przy przygotowywaniu i stosowaniu leków rakotwórczych, ze szkodliwym wpływem na genom lub leków reprodukcyjno-toksycznych oraz: transport, zbieranie i przetwarzanie odpadó w o kodzie: 180104
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga złożenia - aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu, zbierania, przetwarzania odpadów – 180104, zgodnie ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( t.j. Dz. U z 2016 poz. 1987) oraz aktami wykonawczymi do ustawy, - aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu, odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych niebezpiecznych lub decyzję w sprawie pozwolenia na eksploatację zakładu unieszkodliwiania odpadów lub ważną umowę lub zobowiązanie innego zakładu do utylizacji, unieszkodliwiania odpadów zgodnie ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( t.j. Dz. U z 2016 poz. 1987) oraz aktami wykonawczymi do ustawy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Adres spalarni i składowania odpadów. Informacje o podwykonawcach. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Dokument wydany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Informacji z Krajowego Rejestru Karnego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach