Przetargi.pl
Mięso i wędliny wieprzowe, wołowe i drobiowe

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 10575 Olsztyn, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 248 600 , fax. 895 248 638
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Piłsudskiego 3
  10575 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 248 600, fax. 895 248 638
  REGON: 59045000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Mięso i wędliny wieprzowe, wołowe i drobiowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa i wędlin wieprzowych, wołowych i drobiowych do magazynu żywnościowego Aresztu Śledczego w Olsztynie. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach