Przetargi.pl
DOSTAWA ZRĘBKÓW DREWNIANYCH STANOWIĄCYCH ZŁOŻE BIOFILTRA ZUOK W OLSZTYNIE

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 10410 Olsztyn, ul. Lubelska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 513 71 01
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Lubelska 53
  10410 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 513 71 01
  REGON: 51073404900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgok.olsztyn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ZRĘBKÓW DREWNIANYCH STANOWIĄCYCH ZŁOŻE BIOFILTRA ZUOK W OLSZTYNIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zrębków drewnianych – karpiny drzew iglastych w ilości 1 800 m3, o granulacji 100/200 mm, które stanowić będą złoże biofiltra Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie (dalej: ZUOK). 2. Wymagane jest przygotowanie zrębek poprzez zastosowanie rębaka oraz przesiewacza, który skutecznie pozbawi dostarczany materiał frakcji drobnej <100 mm. Maksymalna zawartość frakcji drobnej w dostarczanym materiale: 10%. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, np. samochodami typu ruchoma podłoga do ZUOK w Olsztynie (ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn). 4. Tempo dostaw powinno uwzględniać fakt, że całkowita dostawa musi zostać zrealizowana w ciągu 4 tygodni od dostarczenia pierwszej partii transportowej. Dostawy będą przyjmowane w ZUOK od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00, w soboty w godz. 6.00-14.00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03417100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i pozostałych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów oraz do składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w Sekcji III.4) pkt 1 niniejszego ogłoszenia. Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik ma obowiązek złożyć wraz z pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu udzielającego pełnomocnictwa. 2. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku poz. 1126). 3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.). 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Sekcji III.4) pkt 1 niniejszego ogłoszenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w Sekcji III.4) pkt 1 niniejszego ogłoszenia W tym celu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia ww. dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego na dzień jego złożenia. 7. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w Sekcji III.4) pkt 1 niniejszego ogłoszenia podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia (jeżeli jest już znany na etapie postępowania składania ofert), a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP. W tym celu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia ww. dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego na dzień jego złożenia. 8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Sekcji III.4) pkt 1 niniejszego ogłoszenia, ust. 4 i 5 powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Sekcji III.4) pkt 1 niniejszego ogłoszenia, ust. 4 i 5 powyżej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 10. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w Sekcji III.4) pkt 1 niniejszego ogłoszenia. 11. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 12. Dokumenty, o których mowa niniejszym ogłoszeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w puncie 12 powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 16. W przypadku, o którym mowa w 8 powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną