Przetargi.pl
Usługi odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych padłych w wyniku kolizji drogowych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Szczytnie (II postępowanie)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-083 Olsztyn, Al. Warszawska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (89) 52128 01, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
  Al. Warszawska 89
  10-083 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (89) 52128 01, , fax. -
  REGON: 17511575001790
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,oddzial-401

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych padłych w wyniku kolizji drogowych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Szczytnie (II postępowanie)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych, padłych w wyniku kolizji drogowych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Szczytnie - drogi krajowe nr: DK 53 odc. Pasym – gr. województwa warmińsko-mazurskiego od km 25+825 do km 80+693, DK 57 odc. Dźwierzuty – gr. województwa warmińsko-mazurskiego od km 65+793 do km 112+994, DK 58 odc. Jedwabno – Ruciane Nida od km 37+466 do km 105+574, DK 59 odc. Mrągowo - Rozogi od km 43+500 do km 86+544 (w tym DK 59a)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać aktualną decyzję powiatowego lekarza weterynarii zatwierdzającą prowadzoną działalność w zakresie zbierania i transportowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 1, a tym samym nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1855 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: (1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.3) Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. (3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 1 powyżej składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach