Przetargi.pl
„Zakup wyposażenia sal kształcenia zawodowego Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu”

Powiat Bolesławiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 59-700 Bolesławiec, Armii Krajowej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 323 258, , fax. 757 323 250
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Bolesławiecki
  Armii Krajowej 12
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 757 323 258, , fax. 757 323 250
  REGON: 23082929800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatboleslawiecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup wyposażenia sal kształcenia zawodowego Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia sal kształcenia zawodowego Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu w ramach projektu „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej „Bolesławca i Bautzen” w ramach przedsięwzięcia pn. „Przeniesienie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejącego obiektu”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów, wymagań technicznych i funkcjonalnych oraz ilości został opisany w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Wymagania ogólne dla całości zamówienia: 1) Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia: a) był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był przedmiotem praw osób trzecich. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego, b) był kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów oraz kosztów, c) spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie, d) posiadał deklarację zgodności CE.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39121100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami rozdz. VII pkt. 1 SIWZ; 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach