Przetargi.pl
Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych. 2. Klasyfikacja wg kodu CPV: 60400000-2 usługi transportu lotniczego 3.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Szczegółowe warunki umowy zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 4.Złożona przez Wykonawcę Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment - stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik nr 3 Formularz cenowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w zakresie zmniejszenia ilości zamawianych biletów w sytuacji niezależnej od Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do dokonywania zmiany trasy podróży (dostosowanych do jego bieżących potrzeb) w ramach limitu finansowego określonego wartością brutto przedmiotu umowy. 5. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 31.07.2019, ale nie dłużej niż do momentu wykorzystania kwoty umownej (wartości umowy). Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60400000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi składać się z: 1. oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ i niniejszym ogłoszeniu - pkt III.3); 2. formularza ofertowego Wykonawcy - Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz formularzem cenowym– Załącznik Nr 3 do SIWZ. 3. wykazanie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 7 poniżej (jeżeli dotyczy); 4. pełnomocnictwo zgodnie z pkt 3 niniejszego rozdziału (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach