Przetargi.pl
Utrzymanie w stałej sprawności technicznej systemu wentylacji

Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 50-117 Wrocław, Igielna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 717 359 301, , fax. 717 359 300
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Igielna 13
  50-117 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717 359 301, , fax. 717 359 300
  REGON: 21173200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nszw.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie w stałej sprawności technicznej systemu wentylacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utrzymanie w stałej sprawności technicznej systemu wentylacji (central wentylacyjnych oraz wentylatorów wywiewnych) zainstalowanego na obiekcie szpitala przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w sytuacji, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (wskazanych w Rozdziale 6 ust. 2 SIWZ) polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (http://www.nszw.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późniejszymi zmianami). W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty w ramach niniejszego postępowania złożenie ww. oświadczenia nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach