Przetargi.pl
„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3161D W MIEJSCOWOŚCI ZWRÓCONA, KM 0+014 -1+010, DŁUGOŚĆ 996 MB [intensywne opady deszczu, czerwiec 2018r]”

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Daleka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 81 51 657 , fax. 74 81 53 541
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich
  ul. Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 74 81 51 657, fax. 74 81 53 541
  REGON: 89072384100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdp-zabkowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3161D W MIEJSCOWOŚCI ZWRÓCONA, KM 0+014 -1+010, DŁUGOŚĆ 996 MB [intensywne opady deszczu, czerwiec 2018r]”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  .Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogowych oraz remont odwodnienia drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona, długość 996 mb. Jezdnia i wjazdy o nawierzchni asfaltowej. Zakres robót obejmuje: - prace przygotowawcze - koryto na poszerzeniach jezdni - wykonanie podbudowy - wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej jezdni - wykonanie nawierzchni wjazdów - oczyszczanie rowów przydrożnych wraz wyprofilowaniem dna i skarp - remont przepustów drogowych - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego - pozostałe roboty towarzyszące Całość inwestycji prowadzona będzie w pasie drogowym drogi powiatowej. Obiektami budowlanymi nadziemnymi stanowią słupy energetyczne i telekomunikacyjne. Na terenie prowadzonych robót występuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociągowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępując do udziału w przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 25.000,00 złotych, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych 2.Wadium może być wniesione w formach określonych w art.45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn 29.01.2004r.(Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) i na zasadach określonych w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Informacje dodatkowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku , gdy dokumenty składające się na ofertę, podpisuje osoba nie będąca ustawowym przedstawicielem Wykonawcy złożone w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Formularz oferty wraz z załącznikiem cenowym. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania). W przypadku gdy Wykonawca korzysta ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego ; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Opcjonalny wzór zobowiązania o udostępnienie zasobów stanowi załącznik SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach