Przetargi.pl
Zakup wyposażenia dla Oddziału Hematologii Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w lokalizacji przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni w ramach projektu pn.: Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o.

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-519 Gdynia, Powstania Styczniowego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 72 60 124 , fax. 58 72 60 338
 • Data zamieszczenia: 2018-09-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
  Powstania Styczniowego 1
  81-519 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 72 60 124, fax. 58 72 60 338
  REGON: 19014161200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalepomorskie.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia dla Oddziału Hematologii Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w lokalizacji przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni w ramach projektu pn.: Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia dla Oddziału Hematologii Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w lokalizacji przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni. 2. Zamówienie obejmuje 10 zadań częściowych: a) zadanie nr 1 – łóżko szpitalne - 17 szt. b) zadanie nr 2 – łóżko szpitalne (specjalistyczne) - 6 szt. c) zadanie nr 3 – wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej - 1 szt. d) zadanie nr 4 – fotel do pobierania komórek - 2 szt. e) zadanie nr 5 – zamrażarka do - 80°C - 1 szt. f) zadanie nr 6 – lodówka z zamrażarką - 1 szt. g) zadanie nr 7 – laboratoryjna lodówka z zamrażarką - 1 szt. h) zadanie nr 8 – automatyczna waga laboratoryjna (elektroniczna) - 1 szt. i) zadanie nr 9 – kołyska-wytrząsarka - 1 szt. j) zadanie nr 10 – prasa manualna - 1 szt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwanego dalej Wyposażeniem, określony został w Załączniku nr 5 do SIWZ Zestawienie parametrów wymaganych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192120-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w cz. IX ust. 1 (Załącznik nr 2 do SIWZ), ust. 3 (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz ewentualne oryginały pełnomocnictw. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP), co inni Wykonawcy w tym postępowaniu (wzór oświadczenia – Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach