Przetargi.pl
DOSTAWA ŁÓŻEK MEDYCZNYCH Z SZAFKAMI PRZYŁÓŻKOWYMI (II POSTĘPOWANIE)

Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 80803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 768 42 81, 58 468 46 40 , fax. 58 761 46 29, 58 768 48 29
 • Data zamieszczenia: 2017-02-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Nowe Ogrody 42375
  80803 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 768 42 81, 58 468 46 40, fax. 58 761 46 29, 58 768 48 29
  REGON: 22196438500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ŁÓŻEK MEDYCZNYCH Z SZAFKAMI PRZYŁÓŻKOWYMI (II POSTĘPOWANIE)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Łóżka szpitalne wielofunkcyjne (typ I) - 8 szt., łóżka szpitalne wielofunkcyjne (typ II) - 28 szt., szafki przyłóżkowe - 36 szt. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert w kryterium „Ocena techniczna”, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Wykonawca wypełniając pozycje w kolumnie „Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE” potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 3) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 4) Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5) Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 876, z późn. zm.). 6) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy przedmiotu zamówienia oraz na żądanie Zamawiającego kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującym prawem. 7) Sposób realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki gwarancji określa projekt umowy (zał. nr 5 do SIWZ). 8) W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego, dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192120-9

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach