Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą serwera Blade wraz z osprzętem, dysków twardych do serwerów e-sod i macierzy EVA oraz licencji na oprogramowanie baz danych wspierające oprogramowanie do obsługi projektów.

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3421901, 3421677, 3421576 , fax. 41 3445265, 3445723
 • Data zamieszczenia: 2012-10-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3421901, 3421677, 3421576, fax. 41 3445265, 3445723
  REGON: 29101900500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sejmik.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą serwera Blade wraz z osprzętem, dysków twardych do serwerów e-sod i macierzy EVA oraz licencji na oprogramowanie baz danych wspierające oprogramowanie do obsługi projektów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą serwera Blade wraz z osprzętem, dysków twardych do serwerów e-sod i macierzy EVA oraz licencji na oprogramowania baz danych wspierające oprogramowanie do obsługi projektów. 2. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Serwery: 48820000-2, Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjnych: 48600000-4, Dysk magnetyczny: 30234100-9. 3. Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na cztery części, dopuszczając składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać oferty na wybrane części zamówienia (jedną lub dwie lub trzy lub cztery części). 4. Zakres ilościowy zamówienia przedstawia się następująco: I cześć zamówienia - zakup wraz z dostawą dysków twardych wraz z kasetą dyskową Dysk twardy wraz z kasetą dyskową - sztuk 6, - kompatybilne z Serwerem HP Proliant DL380 G5, będącym w posiadaniu Zamawiającego II cześć zamówienia - zakup wraz z dostawą dysków twardych wraz z kasetą dyskową Dysk twardy wraz z kasetą dyskową - sztuk 3, - kompatybilne z Macierz EVA 4100, będącej w posiadaniu Zamawiającego III cześć zamówienia - zakup wraz z dostawą serwera Blade wraz z osprzętem Serwer typu Blade wraz z osprzętem - sztuk 1: - zgodny z obudową typu BladeSystem c7000 Enclosure (P/N: 412152-B21), będącą w posiadaniu Zamawiającego. IV część zamówienia - zakup wraz z dostawą licencji dla 3 stanowisk komputerowych na oprogramowanie baz danych wspierające oprogramowanie do obsługi projektów: 3 licencje Gov UsrCAL -do Oprogramowania baz danych - Microsoft SQL SvrStd 2012 OLP NL Gov( Nr licencji OPEN 609 44 386), będącego w posiadaniu Zamawiającego. 5. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia dla poszczególnych części zawarty został w Załączniku nr 1A do SIWZ - I część; Załączniku nr 1B do SIWZ - II część; Załączniku nr 1C do SIWZ - III część; Załączniku nr 1D do SIWZ - IV część 6. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w Załącznikach nr 1A, 1B, 1C, 1D do SIWZ. Wskazane tam znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego. Wszystkie wymienione w Załącznikach nr 1A-1D do SIWZ wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był uprawniony do wprowadzenia do obrotu wszelkiego oprogramowania wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane urządzenia były fabrycznie nowe, kompletne, posiadały wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymagały żadnych dodatkowych nakładów i były gotowe do pracy. 9. W okresie gwarancji, w ramach zaoferowanej ceny, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia serwisu dostarczonego przedmiotu zamówienia oraz wykonywania napraw w siedzibie Zamawiającego lub wymieniać na fabrycznie nowy, wolny od wad - w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych. 10. Wymagany przez Zamawiającego czas reakcji na serwis dla oferowanego sprzętu - najpóźniej do końca następnego dnia roboczego, w godzinach od 8:00 do 15:00, licząc od chwili zgłoszenia telefonicznego/faksem. Na czas naprawy trwający dłużej niż trzy dni robocze Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia sprzętu zastępczego, o parametrach nie gorszych niż dostarczony w ramach realizacji zamówienia. 11. Zamawiający wymaga, aby firmy serwisujące posiadały certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadały autoryzację producenta sprzętu zaoferowanego przez wykonawcę. 12. Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy, wolny od wad w przypadku, gdy wykonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu, a urządzenie nadal nie będzie działać poprawnie, zgodnie z dokumentacją techniczną. 13. Wykonawca wybrany do realizacji I,II,III części zamówienia, zobowiązany będzie do dostarczenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy certyfikatów ISO 9001 dla firm serwisujących oraz dokumentów potwierdzających posiadanie autoryzacji producenta danego sprzętu (dyski twarde i serwer z osprzętem). 14. Dyski uszkodzone i wymieniane w ramach obsługi gwarancyjnej pozostają własnością zamawiającego i nie będą zwracane. Dopuszcza się pozostawienie u Zamawiającego tylko nośnika informacji - mechanizm napędu, RAM). 15. Szczegółowe zasady określające sposób rozliczeń, warunki gwarancji oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w Dodatkach nr 4A i 4B do SIWZ - Wzór umowy, dla odpowiedniej części. 16. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie części (zakres) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie. 17. Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wybrany do realizacji zamówienia, podstawą odbioru przedmiotu zamówienia od Wykonawcy będzie protokół odbioru i dokonanie rozliczenia dostaw z podwykonawcami. 18. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego, wskazana w rozdziale I niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do rozładunku dostawy w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 19. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 486000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 35 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.sejmik.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach