Przetargi.pl
Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, zadań z zakresu zużytych baterii i akumulatorów, zadań z zakresu opłaty produktowej, zadań umożliwiających prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3443347, 3421549, 3421602 , fax. 041 3445265
 • Data zamieszczenia: 2011-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3443347, 3421549, 3421602, fax. 041 3445265
  REGON: 29101900500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sejmik.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, zadań z zakresu zużytych baterii i akumulatorów, zadań z zakresu opłaty produktowej, zadań umożliwiających prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia składa się z 4 zdań polegających na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego tj: 1.1. Zadanie Nr 1 obsługi opłat za korzystanie ze środowiska zwanego dalej Systemem, a w szczególności: 1) dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska tj. weryfikacji wysokości wnoszonych opłat, ich podziału na poszczególne fundusze ochrony środowiska, wymierzania opłat w drodze decyzji administracyjnych, wspomagania procesu windykacji, zbierania, archiwizowania informacji o środowisku. 2) zaimportowanie danych z istniejącej u Zamawiającego bazy danych o podmiotach korzystających ze środowiska z systemu eksploatowanego dotychczas w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego do nowego systemu, w szczególności danych zawierających: nazwy i adresy podmiotów wraz z numerami regonów, informacje o ich stanie formalno-prawnym, źródła emisji, rodzaje instalacji, skuteczność i rodzaje urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń, rodzaje ujęć wody, cele zużycia wody, metody uzdatniania wody, kolektory ścieków, rodzaje ścieków, typy składowisk odpadów oraz powiązania pomiędzy tymi elementami, a także zapisy finansowo-księgowe (tj. bilans otwarcia, którego zgodność zostanie potwierdzona raportami), 3) udzielenie licencji na użytkowanie systemu, na okres 2 lat 4) dostarczenie i wdrożenie formularzy elektronicznych do składania Wykazów umożliwiających obsługę podmiotów drogą elektroniczną z możliwością importu danych do Systemu. 5) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i administracji Systemu w stopniu umożliwiającym prawidłową realizację zadań. Zadanie Nr 2 1.2. obsługi zadań z zakresu zużytych baterii i akumulatorów, a w szczególności : 1) dostawa licencji stanowiskowej na programy komputerowe służące do rozliczania opłat za baterie i akumulatory, 2) zaimportowanie danych z istniejącej u Zamawiającego bazy danych o podmiotach korzystających ze środowiska z systemu eksploatowanego dotychczas w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego do nowego systemu, 3) udzielenie licencji na użytkowanie systemu na okres 2 lat, 4) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i administracji Systemu w stopniu umożliwiającym prawidłową realizację zadań. Zadanie Nr 3 1.3. obsługi zadań z zakresu opłaty produktowej, a w szczególności : 1) dostawa licencji stanowiskowej na programy komputerowe służące do rozliczania opłaty produktowej tj. weryfikacji sprawozdań o wielkości opłaty produktowej, wydawania decyzji administracyjnych z tego zakresu oraz raportowania informacji dot. opłaty produktowej, 2) zaimportowanie danych z istniejącej u Zamawiającego bazy danych o podmiotach korzystających ze środowiska z systemu eksploatowanego dotychczas w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego do nowego systemu, 3) udzielenie licencji na użytkowanie systemu na okres 2 lat, 4) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i administracji Systemu w stopniu umożliwiającym prawidłową realizację zadań. Zadanie Nr 4 1.4. umożliwiającego prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, a w szczególności: 1) dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do sporządzania i edycji kart informacyjnych zgodnych z rozporządzeniem z dnia 22 września 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 186 poz. 1249) w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, 2) udzielenie licencji na użytkowanie systemu, na okres 2 lat, 3) przeniesienie danych z dotychczas wykorzystywanego systemu, 4) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i administracji oprogramowania w stopniu umożliwiającym prawidłową realizację zadań. 2. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w ww załączniku do SIWZ. 4. Cenę oferty wykonawca oblicza i podaje w Formularzu ofertowym, którego wzór zawiera dodatek nr 1 do SIWZ. Przy obliczaniu ceny Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu dostawy, w tym również koszty ewentualnego rozbudowania systemu bądź jego modyfikacji w okresie jego funkcjonowania. Formularz ofertowy musi być wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i podpisany przez Wykonawcę. 5. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie części (zakres) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie. 6. Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 7. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 8. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w dodatku nr 3 do SIWZ -Wzór umowy. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 11. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 486000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę 10 000,00 złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium musi być wniesione przez wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza liczy się termin wpływu środków na konto Zamawiającego (moment uznania konta Zamawiającego). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wg danych: Nazwa banku i nr konta Zamawiającego: Getin Noble Bank SA 45156000132536245057760005 Nazwa i adres Zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Tytuł wpłaty: Wadium - przetarg nieograniczony Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, zadań z zakresu zużytych baterii i akumulatorów, zadań z zakresu opłaty produktowej, zadań umożliwiających prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 2 lit b - e siwz musi wskazywać przedmiot zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres, na jaki Wykonawca jest związany ofertą, tj. na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert. Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w pkt 13 rozdziału VIII SIWZ (art. 46 ust. 4a ustawy i art. 46 ust. 5 ustawy). Dokument może zostać złączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej kopercie w siedzibie zamawiającego, pok. 146 przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy (pkt. 13 rozdziału VIII SIWZ). 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w następujących przypadkach: a) zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy - jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa wart. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b) zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy - jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sejmik.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach