Przetargi.pl
Dostawa licencji dostępowych stacji klienckich do serwera Windows 2012

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Radomska 70
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2745202 w. 182 , fax. 041 2746158
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Radomska 70 70
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2745202 w. 182, fax. 041 2746158
  REGON: 29114175200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zoz.starachowice.sisco.info/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji dostępowych stacji klienckich do serwera Windows 2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa licencji dostępowych stacji klienckich do serwera Windows 2012 t.j. Windows 2012 Serwer, WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL DvcCAL dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 486000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zoz.starachowice.sisco.info/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach