Przetargi.pl
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO EMULSJĄ ASFALTOWĄ I GRYSAMI

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 28-300 Jędrzejów, ul. Stefana Okrzei 83
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3861426 , fax. 041 3861171
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Stefana Okrzei 83 83
  28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3861426, fax. 041 3861171
  REGON: 29994337900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedrzejow.finn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO EMULSJĄ ASFALTOWĄ I GRYSAMI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres powyższych robót obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych emulsją i grysami nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie dziewięciu gmin Powiatu Jędrzejowskiego w następujących ilościach: MAŁOGOSZCZ, NAGŁOWICE, OKSA w ilości 130t JĘDRZEJÓW, IMIELNO, SOBKÓW w ilości 165t SĘDZISZÓW, WODZISŁAW, SŁUPIA w ilości 170t
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest od Wykonawców wniesienie wadium w następujących wysokościach: dla Zadana A: Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie gmin: MAŁOGOSZCZ, NAGŁOWICE, OKSA w ilości 130T wadium = 2 000,00 zł słownie: dwa tysiące i 00/100 złotych dla Zadania B: Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie gmin: JĘDRZEJÓW, IMIELNO, SOBKÓW w ilości 165T wadium = 2 000,00 zł słownie: dwa tysiące i 00/100 złotych dla Zadania C: Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie gmin: SĘDZISZÓW, WODZISŁAW, SŁUPIA w ilości 170T wadium = 2 000,00 zł słownie: dwa tysiące i 00/100 złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedrzejow.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach