Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą leków na okres do 30.04.2020 roku

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-066 Opole, Reymonta
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 454-54-01, , fax. 077 453-61-06
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
  Reymonta 8
  45-066 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 454-54-01, , fax. 077 453-61-06
  REGON: 64013600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ginekologia.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą leków na okres do 30.04.2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na przedmiot zamówienia składa się zakup wraz z dostawą leków na okres do 30.04.2020 roku. Istnieje możliwość składania ofert częściowych, liczba części (zadań): 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach do umowy odpowiednio do zadań nr 1 - 3 (wzór umowy stanowi załącznik nr 1.1 i 1.2 do SIWZ). Zamówienia realizowane będą sukcesywnie do 30.04.2020 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: ZADANIE NR 1: 19 000,00 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100 PLN), ZADANIE NR 2: 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100 PLN), ZADANIE NR 3: 5 900,00 PLN (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100 PLN)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach