Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską

Gmina Jemielnica ogłasza przetarg

 • Adres: 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 46 23 500 , fax. 77 46 23 510
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jemielnica
  ul. Strzelecka 67
  47-133 Jemielnica, woj. opolskie
  tel. 77 46 23 500, fax. 77 46 23 510
  REGON: 53141323100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jemielnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn: „Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską”. 2. Całość dokumentacji projektowej dostępna na stronie internetowej bip.jemielnica.pl w zakładce  zamówienia publiczne  zamówienia publiczne – rok 2019  Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską  załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja. http://bip.jemielnica.pl/4431/ii-postepowanie-przebudowa-i-adaptacja-budynku-zabytkowej-gospody-wiejskiej-w-jemielnicy-na-swietlice-wiejska.html Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn: „Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską”. 2. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego w zakresie robót budowlanych wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynności wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202), rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018r. poz. 963), Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiaru, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, decyzji pozwolenia na budowę, decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 3. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności: 1) pełnienie stałego nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi umową na roboty budowlane i kontroli nad wykonywanymi pracami w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane, specyfikacji technicznych, warunków zawartych umów i SIWZ przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane od dnia podpisania umowy i przekazania placu budowy, aż do odbioru ostatecznego i gwarancyjnego łącznie z uczestniczeniem w odbiorach i przeglądach, 2) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, przestrzegania przepisów p. pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, 3) wydawanie poleceń Wykonawcy robót odnośnie wykonania badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, 4) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, 5) udzielanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień o stanie realizacji robót w wyznaczonym przez niego terminie, 6) kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem inwestycji, 7) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji, 8) Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi. 9) monitorowanie i weryfikowanie podmiotów wykonujących roboty tak, aby były one wykonywane wyłącznie przez wykonawcę, z którym Zamawiający zawarł umowę, zaś w przypadku podwykonawców aby były to wyłącznie podmioty zgłoszone i zaakceptowane przez Zamawiającego, 10) nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń, 11) zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót, 12) rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy, 13) stały nadzór na budowie Inspektorów Nadzoru w trakcie realizacji robót branżowych. Przez stały nadzór na budowie Zamawiający rozumie obecność Inspektora Nadzoru w każdej branży na budowie tak często jak będzie to wynikało z potrzeb prawidłowego zapewnienia realizacji zamówienia, rzeczywistego czasu pracy przez Wykonawcę robót i na każde żądanie zamawiającego do 12 godzin od wezwania. Każdorazowy pobyt Inspektora na budowie powinien być udokumentowany wpisem do dziennika budowy lub w innych dokumentach uzgodnionych z Zamawiającym lub osobą upoważnioną przez Zamawiającego. Zamawiający może wymagać od wykonawcy (w razie konieczności) informowania o czasie pobytu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie budowy. Wykonawca zapewni również obecność każdego z członków zespołu na wezwanie Zamawiającego, 14) przeprowadzanie cotygodniowych narad dotyczących postępu robót (rady budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania stron: Wykonawca robót, Inspektorzy nadzoru, przedstawiciel Zamawiającego i w zależności od potrzeb inne osoby np. projektant, podwykonawcy itp. Wykonawca sporządza protokoły z tych narad i przekazuje je Zamawiającemu i Wykonawcy robót w terminie 3 dni od dnia narady, 15) zapewnienie udziału w realizacji zamówienia branżowych Inspektorów Nadzoru we własnym zakresie i na własny koszt, 16) dokonanie analizy dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację dokumentów, 17) opiniowanie sporządzonych przy udziale Zamawiającego protokołów konieczności i harmonogramu robót, 18) w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez Wykonawców Inwestycji lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień, 19) zidentyfikowanie ryzyka i potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas realizacji zadania i zaproponuje sposoby rozwiązywania tych problemów, 20) działanie w ścisłej współpracy z osobą wskazaną przez Zamawiającego odpowiedzialną za realizację zadania, mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie robót zgodnie z dokumentacją, w sposób poprawny jakościowo w przewidzianych terminach i budżecie, 21) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją umów na roboty budowlane, 22) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawców robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy, 23) czynny udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją robót, proponowanie działania minimalizujące ich negatywny wpływ na realizację zadania, 24) sprawdzanie i akceptacja rozliczenia Wykonawcy robót oraz pilnowanie ich terminowego przedkładania Zamawiającemu, 25) w przypadku odkrycia zabytku - koordynację działania nadzoru archeologicznego z Wykonawcą robót, służbami Konserwatora Zabytków i Zamawiającym. Kontrolowanie i koordynowanie działania Wykonawcy robót w okresie prowadzonych badań archeologicznych (ratowniczych badań wykopaliskowych). Czynne uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów oraz proponowanie sposób ich rozwiązania. Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z prowadzeniem badań archeologicznych (ratowniczych badań wykopaliskowych). 26) wstrzymanie części lub całości robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub działań niezgodnych z warunkami technicznymi, oraz umową i SIWZ – do Wykonawcy Robót, 27) akceptacja przedstawionego przez Wykonawcę robót rozliczenia rzeczowo-finansowe robót, sprzętu użytego przez Wykonawcę robót do realizacji przedmiotu zamówienia, źródła pozyskania materiałów miejscowych, miejsca składowania i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych, sporządzonego przez Wykonawcę robót dokumentów budowy, w tym wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych (w przypadku gdy pozwolenie na użytkowanie będzie wymagane), 28) sprawdzenie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 29) niezwłoczne reagowanie na niewłaściwe działanie Wykonawców, które może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i realizację zadania, 30) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 31) uczestnictwo w czynnościach związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w przypadku gdy pozwolenie na użytkowanie będzie wymagane), 32) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji zadania harmonogramem , 33) wyegzekwowanie od Wykonawcy robót przygotowania Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem, a także sprawdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, 34) uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym robót, 35) uczestniczenie w bieżących przeglądach gwarancyjnych polegających na corocznej ocenie stanu technicznego jakości robót w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy robót, zakończonych spisaniem protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie oraz uczestniczenie w końcowym odbiorze gwarancyjnym polegającym na ocenie stanu technicznego jakości robót dokonanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w obecności Wykonawcy robót dokonanym przed upływem okresu gwarancji i zakończonym spisaniem protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie. 3. Nadzór inwestorski w ramach niniejszego zamówienia obejmuje: 1) nadzór nad robotami związanymi z branżą konstrukcyjno-budowlaną, 2) nadzór nad robotami związanymi z branżą elektryczną, 3) nadzór nad robotami związanymi z branżą sanitarną. Całość dokumentacji projektowej dostępna na stronie internetowej bip.jemielnica.pl w zakładce  zamówienia publiczne  zamówienia publiczne – rok 2019  Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską  załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja. http://bip.jemielnica.pl/4431/ii-postepowanie-przebudowa-i-adaptacja-budynku-zabytkowej-gospody-wiejskiej-w-jemielnicy-na-swietlice-wiejska.html 4. Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji: Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Roboty Objęte Etapem I 1). Roboty budowlane - koszt kwalifikowany, objęty projektem o dofinansowanie – ETAP I a) roboty zewnętrzne - montaż rusztowań elewacyjnych, - odbicie tynków zewnętrznych, - wykucie z muru okien i drzwi zewnętrznych, - demontaż parapetów zewnętrznych z blachy, - przebicie otworu w ścianie zewnętrznej w elewacji południowo-zachodniej w celu osadzenia drzwi ewakuacyjnych z sali świetlicy, - przebudowa otworów okiennych w pomieszczeniach sanitarnych, - rozbiórka nawierzchni w pasie po obrysie budynku i wykonanie wykopów w celu odsłonięcia ścian fundamentowych, - wykonanie izolacji pionowej, przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych - oczyszczenie ścian, uzupełnienie ubytków ułożenie tynku cementowego, ułożenie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z pasty bitumicznej, montaż warstwy osłonowej z folii kubełkowej, - wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej poprzez podcięcie murów – zgodnie z dokumentacją zamienną rezygnacja z podcięcia ścian na rzecz wykonania iniekcji krystalicznej. - montaż okien i drzwi zewnętrznych - okna drewniane, malowane farbą akrylową, kryjącą w kolorze białym poza oknami w przyziemiu w elewacji frontowej, północno-zachodniej w pomieszczeniu byłego sklepu oraz baru, gdzie historycznie okna były w kolorze ciemnym - planuje się malowanie ich w kolorze brązowym, drzwi zewnętrzne drewniane z naświetlami malowane w kolorze brązowym, wykończenie ościeży witryny byłego sklepu płycinami z drewna w kolorze brązowym, - ułożenie tynku renowacyjnego w pasie w obrysie cokołu budynku, - ułożenie tynku ciepłochronnego na pozostałej powierzchni elewacji, np. tynku perlitowego, - wykończenie elewacji tynkiem lub szpachlówką wapienno-trasową, - naprawa i uzupełnienie istniejących opasek wokół okien i parapetów z kształtek ceramicznych, - montaż parapetów zewnętrznych z blachy w pozostałych oknach, - malowanie cokołu, gzymsu oraz wnęk okiennych farbą silikatową w kolorze szarym lub pomarańczowym, - odnowienie detali metalowych w elewacji frontowej - koniwiązu oraz uchwytów do mocowania skrzynek kwiatowych, - naprawa i wykonanie dojścia do drzwi wejściowych i ewakuacyjnych z kostki brukowej na podbudowie z tłucznia łamanego. - montaż instalacji odgromowej, b) roboty wewnętrzne - demontaż boazerii drewnianej ze ścian budynku, - wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, - przebudowa ścian zaplecza sanitarnego, - rozbiórka posadzek wraz z podbudową, - ułożenie warstwy chudego betonu, - ułożenie poziomu kanalizacji sanitarnej, - wykonanie nowych podłoży pod posadzkę, - ułożenie izolacji poziomek z papy pod ściankami i filarami, - murowanie nowych ścianek działowych z bloczków ceramicznych gr. 11,5 cm, - obłożenie części ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej mineralnymi płytami izolacyjnymi, np. w technologii Multipor wraz z ułożeniem wyprawy mineralnej, zbrojonej siatką na ich powierzchni – zgodnie z dokumentacją zamienną zmiana sposobu docieplenia ściany zewnętrznej w elewacji południowo-wschodniej (od podwórza) - rezygnacja z docieplenia ściany od strony wewnętrznej na docieplenie elewacji od strony zewnętrznej przy użyciu wełny mineralnej z wyprawą cienkowarstwową, mineralną w fakturze i kolorze jak elewacja ściany frontowej oraz ścian szczytowych, - zgodnie z dokumentacją zamienną rozszerzenie wewnętrznej izolacji termicznej sali o docieplenie filarów międzyokiennych okiennych i ścian pod i nad oknami, np. w technologii Multipor gr. 12 cm wraz z ułożeniem wyprawy mineralnej - przebudowa otworu sceny – z łukowego na prostokątny, tj: wykucie bruzd poziomych do osadzenia dźwigarów stalowych, montaż dźwigarów stalowych, rozbiórka ściany łukowej poniżej osadzonych dźwigarów stalowych, uzupełnienie tynków wewnętrznych i malowanie ścian, - montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, - wykonanie tynków wewnętrznych wapiennych na pozostałych ścianach, - wykonanie gładzi wapiennej na powierzchni ścian obudowanych płytami izolacyjnymi, - ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej na posadzce, - ułożenie jastrychów cementowych, - montaż instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją w sali świetlicy, - montaż izolacji cieplnej z wełny mineralnej pod stropem sali, - obustronna obudowa stropu płytami gipsowymi ognioodpornymi wraz z impregnacją konstrukcji drewnianej, - montaż dodatkowego sufitu podwieszanego z płyt akustycznych z wełny mineralnej pod stropem sali, - roboty malarskie, - roboty posadzkowe - posadzka w sali z mozaiki dębowej zabezpieczonej olejem lub woskiem, posadzka sceny ze szlifowanych desek drewnianych ułożonych na legarach, pozostałe posadzki z płytek ceramicznych , - roboty okładzinowe z płytek ceramicznych ścian w pomieszczeniach sanitarnych i zapleczu kuchennym, - montaż stolarki drzwiowej, - montaż armatury sanitarnej oraz osprzętu elektrycznego, - montaż wyposażenia pomieszczeń sanitarnych – pochwytów dla niepełnosprawnych, - roboty porządkowe. 2). Roboty budowlane - koszt niekwalifikowany, nieobjęty projektem o dofinansowanie – ETAP I a) Przebudowa dachu nad sceną wraz z wymiana pokrycia nad istniejącym budynkiem, tj: - rozbiórka pokrycia z blachy, - rozbiórka drewnianej konstrukcji łukowego dachu, - rozbiórka, wyrównanie ścian do poziomu okapu dachu sceny, - deskowanie i betonowanie wieńca na ścianach zewnętrznych sceny z zabudową kotew do montażu dachu sceny, - montaż drewnianej konstrukcji dachu dwuspadowego o kącie nachylenia analogicznym jak na dachu budynku zasadniczego, - podmurowanie ściany szczytowej oraz ściany dzielącej scenę od strychu budynku w celu oddzielenia strefy pożarowej, - montaż membrany paroprzepuszczalnej oraz ołacenia dachu, - montaż pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę w kolorze naturalnej czerwieni, - montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy stalowej tytanowo-cynkowej, - docieplenie ścian zewnętrznych przy użyciu wełny mineralnej w wyprawą cienkowarstwową, mineralną w fakturze i kolorze jak elewacja ściany frontowej oraz ścian szczytowych, b) Rozbudowa (rozszerzenie) instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej w sali c) Wymiana nawierzchni z betonowej kostki brukowej na kostkę granitową przy budynku d) W zakresie adaptacji części sąsiedniego budynku gospodarczego na kotłownię olejową planuje się wykorzystanie na ten cel jedynie pomieszczenia gospodarczego oznaczonego na rysunku inwentaryzacji jako [0.02] z dostępem z planowanej garderoby. Rezygnuje się z wydzielonego magazynu oleju. Zbiornik oleju opałowego o pojemności 1000 l umieszczony będzie w pomieszczeniu kotłowni. Jednocześnie planowany komin powstanie w miejscu istniejącego. - przebudowa komina - rozbiórka istniejącego, spękanego komina z cegły pełnej, murowanie nowego komina z elementów prefabrykowanych np. firmy Leier z jego obudową ponad dachem cegłą klinkierową w kolorze czerwonym, analogicznym jak na zasadniczym budynku, - montaż wyłazu dachowego i ławy kominiarskiej, - przebudowa otworów drzwiowych do kotłowni oleju w celu osadzenia drzwi metalowych, przeciwpożarowych, - naprawa posadzek i tynków wewnętrznych , - wykończenie posadzki kotłowni płytkami ceramicznymi lub powłoka żywiczną. Roboty Objęte Etapem II 3) . Roboty budowlane - koszt niekwalifikowany, nieobjęty projektem o dofinansowanie – Etap II a) Wymiana pokrycia dachu budynku zasadniczego, tj: - rozbiórka pokrycia z dachówki ceramicznej, karpiówki, - rozbiórka ołacenia dachu, - kontrola stanu technicznego więźby dachowej – ewentualna naprawa z uzupełnieniem ubytków, - sprawdzenie stanu technicznego kominów ponad dachem z ewentualnym ich przemurowaniem, - impregnacja więźby dachowej, - montaż membrany paroprzepuszczalnej oraz ołacenia dachu, - montaż pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki w kolorze naturalnej czerwieni, - montaż instalacji odgromowej, - montaż drabinek śniegowych wzdłuż okapu dachu, - montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy stalowej tytanowo-cynkowej, - docieplenie styropapą dachu części parterowej b) Przebudowa wiaty z przeznaczeniem na zaplecze sceny, tj: - rozbiórka pokrycia dachu z papy, - rozbiórka deskowania, - z uwagi na stan techniczny demontaż konstrukcji dachu wiaty, - ułożenie izolacji poziomej i murowanie ściany zamykającej wiatę bloczkami ceramicznymi gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, - deskowanie i zbrojenie wieńca żelbetowego na dobudowanej ścianie, - montaż drewnianej konstrukcji dachu – odtworzenie poprzedniego kształtu dachu, - deskowanie dachu i montaż pokrycia z papy, -murowanie ścianek działowych z bloczków ceramicznych gr. 11,5 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, - montaż stolarki okiennej z tworzywa sztucznego w kolorze białym z szybą niskoemisyjną, - montaż drzwi zewnętrznych, drewnianych malowanych farbą akrylową w kolorze brązowym, - montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania, - docieplenie ściany zewnętrznej od strony podwórza przy użyciu wełny mineralnej w wyprawą cienkowarstwową, mineralną w fakturze i kolorze jak elewacja budynku zasadniczego, - roboty tynkarskie murowanych ścian wewnętrznych, - obłożenie ściany zewnętrznej, południowo-zachodniej od strony wewnętrznej mineralnymi płytami izolacyjnymi, np. w technologii Multipor wraz z ułożeniem wyprawy mineralnej, zbrojonej siatką na ich powierzchni, - montaż izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej posadzki, - ułożenie jastrychu cementowego, - ułożenie posadzki z płytek ceramicznych, - roboty malarskie i okładzinowe ścian, - montaż drzwi wewnętrznych, drewnianych płytowych, wzmocnionych w kolorze białym. c) Rozbudowa (rozszerzenie) instalacji elektrycznej na zapleczu sceny. 5. Pełny zakres robót określa projekt budowlany wraz z zmianą, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), przedmiary robót. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 ÷ 2020. 6. Zamawiający wymaga przedłożenia przed podpisaniem umowy opłaconego dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Minimalna suma gwarancyjna powyższego ubezpieczenia powinna wynosić nie mniej niż wartość obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa każdego z inspektorów nadzoru pełniących funkcję w ramach niniejszego postepowania, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z rozszerzeniem o odpowiedzialność od podwykonawców do limitu sumy gwarancyjnej (w przypadku zatrudniania podwykonawców). 7. Zamawiający informuje, iż zastrzega nadto prawo naliczenia kary umownej w wysokości równej utraconemu dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 ÷ 2020 w przypadku, gdy Zamawiający utraci to dofinansowanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1 Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, 1.2 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu– wypełnione i podpisane, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, 1.3 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania– wypełnione i podpisane, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. 1.4 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy), 1.5 Zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt V. 5.1 SWIZ w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innego podmiotu (jeżeli dotyczy), 1.6 Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w przypadku złożenia oferty wspólnej z godnie z zapisami pkt. X.7 SIWZ (jeżeli dotyczy) 1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VI.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty. 2. Oświadczenia wykonawcy wskazane w formularzu oferty muszą być aktualne na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w załącznikach nr 3 i 4 do SWIZ , składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia- w tym zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postepowaniu składa także oświadczenia, o których mowa w załącznikach nr 3 i 4 do SWIZ dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, będących załącznikami nr 3 i 4 do SIWZ. 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa załączniku nr 4 do SWIZ. 6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa w załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ, oświadczenia są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 2. Dokumenty składane po otwarciu ofert bez wezwania Zamawiającego przez wszystkich Wykonawców (Prosimy nie składać tych dokumentów razem z ofertą): 2.1. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej: Oświadczenie – wypełnione i podpisane, stanowiące załącznik nr 6 do SWIZ, wymagane jest od Wykonawców, którzy złożyli ofertę do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert. Oświadczenie dotyczy przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA: Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VI.2.1 SIWZ – składają, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej składa każdy Wykonawca. 7. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych oferta winna być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania: 7.1. współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, 7.2. każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć oświadczenia wymienione w pkt VI 1.2., VI 1.3 oraz VI.2 SIWZ jak również dokument wymieniony w pkt VI.3.3, dokumenty o których mowa w pkt VI.3.1. i VI.3.2. składa odpowiednio wykonawca wykazujący spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7.3. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów, 7.4. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem), 7.5. wypełniając formularz oferty (załącznik Nr 5 do SIWZ), jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów, 7.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki cywilnej), których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców (osób) oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia wyżej wskazanej umowy. 7.7. Niezależnie od postanowień umowy, o której mowa powyżej, w każdym przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki cywilnej): 1) będą solidarnie i bezwarunkowo odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy, a solidarność ta nie będzie niczym wobec Zamawiającego ograniczona; 2) powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym (Liderze), który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę i każdą z tych osób i na adres którego doręczane będą wszelkie pisma i oświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach