Przetargi.pl
Leki

116 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 45-759 Opole, ul. Walerego Wróblewskiego 46
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 62 60 61 , fax. 261 62 51 29
 • Data zamieszczenia: 2022-08-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 116 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
  ul. Walerego Wróblewskiego 46
  45-759 Opole, woj. opolskie
  tel. 261 62 60 61, fax. 261 62 51 29
  REGON: 531563611
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.116szpital.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Leki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków na potrzeby 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Opolu, sukcesywnie przez okres trwania umowy:Pakiet 1 Leki główne 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części („Pakiety”) został zawarty w załączniku nr 2 do SWZ.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków na potrzeby 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Opolu, sukcesywnie przez okres trwania umowy:Pakiet 2 Nadroparin2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części („Pakiety”) został zawarty w załączniku nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowejWarunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada aktualne zezwolenie na obrót produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1977 ze zm.) tj. zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu konsygnacyjnego lub kserokopię złożonego do rejestracji wykazu wytwarzanych produktów leczniczych lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania środków farmaceutycznych lub oświadczenie, że dla oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia takie zezwolenie nie jest wymagane.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach