Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leku Avelumab dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO W OPOLU ogłasza przetarg

 • Adres: 45-061 Opole, ul. Katowicka 66A
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO W OPOLU
  ul. Katowicka 66A
  45-061 Opole, woj. opolskie
  REGON: 531420768
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://nowa.onkologia.opole.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leku Avelumab dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leku Avelumab dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu, których rodzaje i ilości określa Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy przez okres 6 miesięcy od zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach