Przetargi.pl
WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 401”

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z up. Województwa Opolskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska 127
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774591800 , fax. 774581352
 • Data zamieszczenia: 2022-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z up. Województwa Opolskiego
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774591800, fax. 774581352
  REGON: 000126528
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyadministracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 401”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401”” zgodnie z warunkami specyfikacji zamówienia. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 401 wraz z przebudową obiektów inżynierskich, budową kanału technologicznego i budową odwodnienia pasa drogowego na przedmiotowym odcinku drogi wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę (opcjonalnie dokonaniem zgłoszenia robót), w przypadku braku konieczności uzyskania ZRID. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje:a) prace geodezyjne:- opracowanie mapy do celów projektowych,- wykonanie podziału działek,- stabilizacja granic pasa drogowego. b) prace projektowe:- opracowanie projektu budowlanego ( w tym projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlano-architektonicznego i projektu technicznego ) wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),- opracowanie projektu wykonawczego ,- sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem,- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (BIOZ)- opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,- opracowanie części kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, kalkulacja cen jednostkowych),- wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,- opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego- opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,- wykonanie badań gruntu - odwierty (wg wykazu parametrów wykonania odwiertów geologicznych), - wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu,- sporządzenie materiałów do wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowej z środków Unii Europejskiej,- inne elementy niezbędne do realizacji zadania.c) przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej i przetargowej, w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia.d) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Jednostkę Projektującą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach