Przetargi.pl
„Pełnienie funkcji zastępstwa inwest.zadania budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przyul.Kramarskiej w Nysie oraz usługi w zakresie zarządzania administ.powstałym budynkiem przez okres2 lat.”

Projekt Municypalny Nysa SIM Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, Marcinkowskiego 2-4
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Projekt Municypalny Nysa SIM Sp. z o.o.
  Marcinkowskiego 2-4
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  REGON: 369452087
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sim.nysa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Pełnienie funkcji zastępstwa inwest.zadania budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przyul.Kramarskiej w Nysie oraz usługi w zakresie zarządzania administ.powstałym budynkiem przez okres2 lat.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Pełnienie funkcji zastępstwa inwestycyjnego zadania budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kramarskiej w Nysie oraz usługi w zakresie zarządzania administracyjnego powstałym budynkiem przez okres 2 lat”:a) prowadzenie i kontrolowanie wszelkich spraw w tym czynności nadzoru inwestorskiego przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami,b) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Inwestycji pod względem merytorycznym i finansowym,c) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego Inwestycji,d) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, zgód, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji,e) rozliczenie końcowe Inwestycji, w razie konieczności rozliczenie częściowe, wraz ze sporządzeniem sprawozdania i przedłożenie Zamawiającemu,f) przekazanie użytkownikowi Inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania,g) naliczanie i egzekwowanie w imieniu Zamawiającego kar umownych i/lub odszkodowań od wykonawców i potrącanie ich z wynagrodzenia (tych wykonawców),h) przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych Inwestycji po okresie rękojmi.i) kompleksowe zarządzanie powstałą nieruchomością przez okres 2 lat od dnia podpisania umowyj) prowadzenie rozliczeń czynszu i mediów dla wszystkich lokatorów i użytkowników budynku wraz z windykacją zadłużenia,k) wykonywanie innych czynności, które okażą się niezbędne do prawidłowego zrealizowania zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79994000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Sytuacja ekonomicznej lub finansowej:Określenie warunków:Wykonawca spełni warunek jeżeli:a) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia minimum 5 000 000,00 PLNb) wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 500.000,00 PLNZdolność techniczna lub zawodowa:Określenie warunków:Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, jeżeli Wykonawca spełni warunek i wykaże, że:1) Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – 1 usługę polegając na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego nad realizacją inwestycji przy budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku, budynków lub ich części o wartości minimum 10.000.000,00 PLN bruttoUwagi:a)W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres usług, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać zakres / wartość usług, o których mowa powyżej.b)Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający niedopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu usług.c)Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.d) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia.e) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania usług bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.2) do realizacji zamówienia skieruje następujące osoby, zatrudnione w pełnym wymiarze, odpowiedzialne za :- co najmniej 1 osobę, która będzie prowadzić kompleksowo proces inwestycyjny (budowa, dokumentacja, odbiory, pozwolenia itp.) - koordynatora nadzoru posiadającą wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne lub menadżerskie oraz co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi (dokumentacja projektowa, wykonanie, rozliczenie inwestycji) w tym w zarządzaniu przynajmniej jedną inwestycją dofinansowaną ze środków BGK),- co najmniej 2 osoby, które będą pełniły funkcję administratora nieruchomości, posiadające doświadczenie minimum 5 lat w zarządzaniu nieruchomościami,- co najmniej 1 osoba, która będzie pełniła funkcję obsługi księgowej, posiadająca doświadczenie minimum 5 lat na stanowisku ds. rozliczeń księgowych, posiadająca uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-07-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach