Przetargi.pl
„Opr. wniosku w trybie specustawy mieszkaniowej, w celu umożliwienia realizacji zabudowy wielorodzinnej wraz z opr. koncepcji urb. - architektonicznej budynków w Głuchołazach przy ul. Targowej.”

SIM Opolskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, Rynek 40
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SIM Opolskie Sp. z o.o.
  Rynek 40
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  REGON: 520702142
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyspółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opr. wniosku w trybie specustawy mieszkaniowej, w celu umożliwienia realizacji zabudowy wielorodzinnej wraz z opr. koncepcji urb. - architektonicznej budynków w Głuchołazach przy ul. Targowej.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na uzyskaniu możliwości zmiany ustaleń szczegółowych zagospodarowania przestrzennego. Zmianę należy uzyskać w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r., poz. 1538).Lokalizacja przedmiotu zamówienia: Głuchołazy; ul. Targowa; Działki nr: 710/1; 710/2; 708/17; 708/18, AM-7.Przedmiot zamówienia obejmuje (opracowanie winno zawierać):a. Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji inwestycji z szacunkową ilością mieszkań w liczbie 50 o orientacyjnej powierzchni użytkowej w granicach 40-60 m2.b. Koncepcja architektoniczna inwestycji: Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rzut wszystkich kondygnacji w skali 1:200 Elewacje w skali 1:200 Opis budowlany Wizualizacje budynków wraz z otoczeniemc. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:1000 lub większej;d. Określenie planowanej minimalnej i maksymalnej powierzchni użytkowej mieszkań;e. Określenie planowanej minimalnej i maksymalnej ilości mieszkań;f. Określenie zakresu inwestycji przeznaczonego na działalność handlową lub usługową;g. Określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojenia terenu;h. Analiza powiązania inwestycji mieszkaniowej z uzbrojeniem terenu;i. Charakterystyka inwestycji mieszkaniowej, obejmująca określenie: Zapotrzebowanie na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, niezbędnej liczby miejsc postojowych, jak również sposobu zagospodarowania odpadów Bilans miejsc postojowych w obrębie inwestycji mieszkaniowej Planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej Charakterystykę parametrów technicznych inwestycji mieszkaniowej oraz danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko Ogólne zestawienie parametrów budynków mieszkalnych Powierzchnia użytkowa i liczba mieszkań Ogólne zestawienie parametrów budynków usługowo-handlowychj. Wskazanie nieruchomości, według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, jeżeli została założona, na których mają być zlokalizowane obiekty objęte inwestycją mieszkaniowąk. Wskazanie nieruchomości, według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, jeżeli została założona, w stosunku do których decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji mieszkaniowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 35 ust 1l. Wskazanie w jakim zakresie planowana inwestycja nie uwzględnia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku wniosku o ustalenie lokalizacji na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.m. Wskazanie, że planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z wyłączeniem terenów, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, oraz nie jest sprzeczna z uchwałą o utworzeniu parku kulturowegon. Wskazanie, że inwestycja mieszkaniowa odpowiada standardom, o których mowa w rozdziale 3 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszącycho. Mapa z analizą odległości od szkół, przedszkoli, przystanków komunikacji i terenów rekreacjip. Warunki przyłączenia do sieci wodnej i kanalizacji sanitarnejq. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznejr. Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczejs. Zapewnienie burmistrza o ilości miejsc w przedszkolu i szkole podstawowejt. Wypis i wyrys z MZMP i Studiumu. Stworzenie kompletnego wniosku o procedowanie inwestycji w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach