Przetargi.pl
Wymiana agregatu prądotwórczego w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu ul. Wojska Polskiego 18

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-077 Opole, ul. Korfantego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4545001, 4222670
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
  ul. Korfantego 2
  45-077 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4545001, 4222670
  REGON: 53112570400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opolska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana agregatu prądotwórczego w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu ul. Wojska Polskiego 18
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana agregatu prądotwórczego w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wojska Polskiego 18. Zakres robót obejmuje m.in.: 1) Wykonanie demontaży i montaży, określonych w projekcie wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót branży budowlanej i elektrycznej, które są załącznikami do umowy. 2) Dostawa agregatu prądotwórczego ( z ubezpieczeniem podczas transportu i rozładunkiem do pom.) 3) Przeprowadzenie branżowych prób, badań i pomiarów końcowych, odbiorów technicznych i technologicznych. 4) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 5) Uruchomienie i pomontażowe próby agregatu. 6) Napełnienie zbiornika paliwa w celu 2 godz. ruchu próbnego agregatu. 7) Napełnienie do pełna zbiornika paliwa po wykonaniu ruchu próbnego w celu zapewnienia 12 godz. pracy agregatu. 8) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego do obsługi agregatu, których wskaże Zamawiający podczas realizacji robót ( w zakresie obsługi agregatu, wbudowanych urządzeń i instalacji oraz dostarczonego sprzętu), które należy przeprowadzić w agregatowni na terenie ww. Komendy dla 3 osób. 9) Przeglądy techniczne agregatu w czasie rękojmi ( przeglądy i konserwacja agregatu oraz powiązanych technologicznie urządzeń i instalacji towarzyszących oraz dostawa wszystkich materiałów eksploatacyjnych do ich wykonywania), zgodnie z wymogami instrukcji serwisowej producenta agregatu co do częstotliwości i zakresu przeglądów oraz konserwacji. 10) Wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, demontażowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, wywozu gruzu, odpadów i ich utylizacji. 11) Przygotowanie zaplecza budowy tj. odpowiedniego pomieszczenia magazynowego na składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalnego dla swoich pracowników. 12) Wykonanie wszelkich innych świadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45317000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł. Wadium można wnieść w formie określonej w art. 45 ust. 6 Ustawy PZP. 3. Termin ważności wadium musi obejmować pełny okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ. 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-3 niniejszej SIWZ; 3) zobowiązanie wymagane w pkt. V.5.1), w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 4) pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, lub w sytuacji wskazanej w pkt X.6. SIWZ. 5) jeżeli Wykonawca zamierza zastosować wyroby równoważne, dołącza do oferty dokumenty umożliwiające Zamawiającemu ocenę ich równoważności w zakresie opisanym w punkcie III 8 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach