Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą bonów towarowych dla pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI ogłasza przetarg

 • Adres: 91-229 Łódź, Aleksandrowska 159
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI
  Aleksandrowska 159
  91-229 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 000297187
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://babinski.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą bonów towarowych dla pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ,, Zakup wraz z dostawą bonów towarowych dla pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.” 2. Bony towarowe ogólno-branżowe o łącznej nominalnej wartości 217 600,00 PLN brutto. Zakup bonów jest finansowany ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przez pojęcie bonów towarowych należy rozumieć emitowane i oferowane przez wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm.). Minimalny zakres asortymentu dostępny w sklepach akceptujących bony towarowe to: artykuły spożywcze, chemiczne i kosmetyczne, odzieżowe, zabawki, artykuły papiernicze, dla domu (AGD), RTV. Zamawiający wymaga również możliwość realizacji bonów w mniejszych punktach handlowych. Wymagana minimalna liczba sklepów wielkopowierzchniowych akceptujących bony w województwie łódzkim – 15 szt. Za sklep wielkopowierzchniowy Zamawiający uznaje obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2. Wymagana minimalna liczba punktów handlowych innych niż sklepy wielkopowierzchniowe, usługowych i gastronomicznych akceptujących bony na terenie województwa łódzkiego wynosi minimum 100 szt.Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę będzie fabrycznie nowy, gotowy do użycia, wolny od wad fizycznych i prawnych, oryginalnie zapakowany, najwyższej jakości oraz będzie posiadać co najmniej 12 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostawy, przy czym oznaczenie terminu ważności musi być czytelne.3. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia poprzez dostarczenie przedmiotu zamówienia w formie bonów papierowych - talonów do siedziby Spec. Psych. ZOZ w Łodzi w łącznej ilości: 1278 sztuk bonów o nominale 100,00 PLN,1704 sztuk bonów o nominale 50,00 PLN, 179 sztuk bonów o nominale 20,00 PLN, 102 sztuk bonów o nominale 10,00 PLN wraz z 426 szt. kopert służących do ich opakowania. Bony towarowe w postaci papierowej muszą zawierać oznaczenie w zakresie wartości nominalnej oraz daty ich ważności.UWAGA: Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie wskazanym i zaoferowanym w ofercie od dnia podpisania umowy.4. W zakres dostawy wchodzą wszelkiego rodzaju opłaty oraz podatki, koszty, w tym transportu i opakowań, kopert - związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 5. Oferowana cena powinna uwzględnić wszelkiego rodzaju opłaty oraz podatki i powinna obejmować pełen przedmiot dostawy objętej przedmiotem zamówienia wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia i jego dostawą do siedziby Zamawiającego pod wskazany adres oraz wykaz placówek w których można zrealizować bony. W przypadku dostarczenia uszkodzonych bonów towarowych podlegają one wymianie na nowe, nieuszkodzone w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przedmiotowego faktu przez Zamawiającego wobec Wykonawcy. Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zamawiającego.6. Koszt dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego jest wliczony w cenę oferty.7. Oferowane bony towarowe oraz ewentualne dokumenty dotyczące ich użytkowania - muszą być w języku polskim.8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:a.1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach