Przetargi.pl
Dostawa bonów towarowych

32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku ogłasza przetarg

 • Adres: 98-113 Buczek, Gucin
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 261 554 591 , fax. 261 554 709
 • Data zamieszczenia: 2020-10-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku
  Gucin 58 A
  98-113 Buczek, woj. łódzkie
  tel. 261 554 591, fax. 261 554 709
  REGON: 73009757200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://32blt.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów towarowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla pracowników Zamawiającego. 2. Pod pojęciem bonów towarowych należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649). 3. Zamawiający wymaga, aby bony towarowe miały postać talonów wydrukowanych w formie papierowej. Zamawiający nie dopuszcza oferowania bonów w wersji elektronicznej, tj. kart magnetycznych, bezimiennych kart przedpłaconych, itp. 4. Zadaniem Wykonawcy będzie wyemitowanie talonów o nominałach 100 zł, 50 zł, 20 zł i 10 zł w ilościach określonych w SIWZ. 5. Minimalny termin ważności każdego talonu nie może być krótszy niż 6 miesięcy od dnia aktywacji bonu. Przy czym, dzień aktywacji nie może być wcześniejszy niż data podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca zamieści informację o terminie ważności bonów w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ (wszystkie kupony muszą posiać ten sam termin ważności). Oferta zawierająca talony o terminie ważności dłuższym niż 6 miesięcy, otrzyma dodatkowe punkty w ocenie ofert. Szczegółowy opis przyznawania punktów w kryterium pozacenowym opisuje pkt. 13 SIWZ. 6. Wykonawca musi zapewnić możliwość realizacji bonów w punktach handlowych i usługowych z różnych branż, np. supermarkety, delikatesy, drogerie, apteki, sklepy odzieżowe i obuwnicze, stacje benzynowe, restauracje, salony fryzjerskie i kosmetyczne, punkty medyczne, itp. 7. Minimalna ilość punktów handlowych i usługowych, w których można zrealizować bony nie może być mniejsza niż 100 placówek zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego. Wykonawca załączy do oferty wykaz tych placówek. Oferta zawierająca wykaz powyżej 100 placówek otrzyma dodatkowe punkty w ocenie ofert. Szczegółowy opis przyznawania punktów w kryterium pozacenowym opisuje pkt. 13 SIWZ. 8. Ani emitent bonów, ani placówka realizująca sprzedaż nie może pobierać opłaty transakcyjnej za zapłatę dokonaną przy użyciu bonu lub obniżać jego wartości nominalnej. 9. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie niższa niż wartość nominalna bonu towarowego, sprzedawca nie będzie miał obowiązku wydania reszty w gotówce. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie wyższa, niż wartość nominalna bonu towarowego, świadczeniobiorca zobowiązany będzie dokonać zapłaty brakującej kwoty ze środków własnych. 10. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się jednorazowo. Koszt transportu talonów do siedziby Zamawiającego zostanie wkalkulowany w cenę oferty. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. 11. Wykonawca będzie zobowiązany uprzedzić przedstawiciela Zamawiającego (osobę odpowiedzialną za odbiór przedmiotu umowy) min. 2 dni przed planowanym terminem dostawy. 12. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, Gucin 58a, 98-113 Buczek, wjazd od m. Teodory). Tutaj odbędzie się ilościowy i jakościowy odbiór przedmiotu zamówienia, przy którym muszą być obecni przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. Dostawa może być zrealizowana wyłącznie w dni robocze (pon. – pt.) w godzinach 7:30 – 15:30. 13. W przypadku, gdy dostarczony asortyment (w części lub całości) nie będzie odpowiadał opisowi określonemu w SIWZ, Zamawiający odmówi przyjęcia bonów, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia talonów zgodnych z przedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na swój koszt. 14. Zamawiający wymaga, aby bony towarowe były oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację nominału, daty ważności oraz innych oznaczeń emitenta. Bony, których identyfikacja nie będzie możliwa nie zostaną przyjęte. 15. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca może dostarczyć kupony uprawniające pracowników do zniżek i opustów cenowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Dopuszcza się złożenie wadium w różnej formie prawnej, wedle zasad podanych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Jednostki Wojskowej 1158 nr 38 1010 1371 0024 1113 9120 1000 z adnotacją: „Wadium nr referencyjny 41/PN/2020”. Nr NIP …… (podać nr NIP Wykonawcy). 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium przed upływem terminu składnia ofert, zostanie odrzucona. 6. Jeżeli wadium zostanie wpłacone z konta nie będącego własnością wykonawcy w ofercie należy wskazać konto do zwrotu wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ; Formularz cenowy udostępniany jest na stronie internetowej Zamawiającego w wersji edytowalnej (w programie MS Excel). Wykonawca uzupełnia puste pola. W kolumnie „Cena jednostkowa netto” należy wpisać cenę netto za 1 szt. talonu o konkretnym nominale, pozostałe wartości zostaną obliczone automatycznie. Wskazane jest sprawdzenie poprawności przeprowadzonej kalkulacji ceny oferty. 3. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w formie kopii poświadczonej notarialnie; 4. Potwierdzenie wpłaty wadium lub gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa zapłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach