Przetargi.pl
Wyjazd integracyjny z elementami rekreacyjno-terapeutycznymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 827 18 07 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2023-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
  Plac Wojewódzki 3
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 43 827 18 07, fax. -
  REGON: 730939479
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyjazd integracyjny z elementami rekreacyjno-terapeutycznymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie:siedmiodniowego (6 noclegów) wyjazdu integracyjnego z elementami rekreacyjno-terapeutycznymi dla uczestników projektu „W RODZINIE NAJLEPIEJ” w ramach Osi Priorytetowej IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.1 – usługi społeczne i zdrowotne. Wyjazd będzie zorganizowany dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku 10-18 lat (28 osób)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55243000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach