Przetargi.pl
Wyjazd integracyjny z elementami rekreacyjno-terapeutycznymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 827 18 07 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2022-12-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
  Plac Wojewódzki 3
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 43 827 18 07, fax. -
  REGON: 730939479
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pcprsieradz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyjazd integracyjny z elementami rekreacyjno-terapeutycznymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie:siedmiodniowego (6 noclegów) wyjazdu integracyjnego z elementami rekreacyjno-terapeutycznymi dla uczestników projektu„W RODZINIE NAJLEPIEJ” w ramach Osi Priorytetowej IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiegona lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.1 – usługi społeczne i zdrowotne. Wyjazd będzie zorganizowany dla wychowankówpieczy zastępczej w wieku 10-18 lat (28 osób)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55243000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu.Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.Wykonawca spełnia warunek jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał należycie co najmniej jedną usługę zorganizowania i wykonania wycieczki/wyjazdu integracyjnego (wypoczynku) co najmniej dwudniowej dla co najmniej 25 uczestników.Przez usługę należy rozumieć umowę na wykonanie usługi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, których należyte wykonanie potwierdzone zostanie przez Wykonawcę stosownymi dokumentami, np. referencjami.Warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.Wykonawca będzie zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw.W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.W przypadku przewidzianym w art. 117 ust. 2 Ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach