Przetargi.pl
Zakup samochodu elektrycznego wraz z punktem do ładowania pojazdów

Gmina Łanięta ogłasza przetarg

 • Adres: 99-306 Łanięta, Łanięta 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48 24-356-74-02
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łanięta
  Łanięta 16
  99-306 Łanięta, woj. łódzkie
  tel. +48 24-356-74-02
  REGON: 611015721
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu elektrycznego wraz z punktem do ładowania pojazdów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego (tj. samochodu osobowego w rozumieniu art. 2 pkt 40 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 988 ze zm.) z napędem elektrycznym, tzn. wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania (pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.) wraz z punktem ładowania dla Urzędu Gminy Łanięta.2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawierają niżej wymienione załączniki stanowiące integralną część SWZ:1) Opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, załącznik nr 1 do umowy;2) projekt umowy – stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.Określone w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza samochód i punkt szybkiego ładowania pojazdu o parametrach lepszych od wymaganych, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków minimalnych.3. Gwarancja i rękojmia:1) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę, na dostarczony samochód wraz z wyposażeniem gwarancji i rękojmi za wady na okres wynoszący:a) minimum 24 miesiące, bez limitu kilometrów, na zespoły i podzespoły mechaniczne i wyposażenie;b) minimum 8 lat na baterie wysokiego napięcia;c) minimum 3 lata na lakier;d) minimum 10 lat gwarancji antykorozyjnej.2) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na dostarczony punkt szybkiego ładowania (typu wallbox) gwarancji i rękojmi za wady na okres wynoszący minimum 24 miesiące;3) wskazane w ppkt 1 i 2 okresy gwarancji i rękojmi za wady liczone będą od daty podpisania protokołu odbioru samochodu;4) ostateczne okresy gwarancji i rękojmi, o których mowa w ppkt 1 i 2 wynikały będą ze złożonej oferty;5) gwarancją i rękojmią są objęte wszystkie elementy zamówienia dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia;6) gwarancja obejmuje:a) usuwanie wszelkich wad tkwiących w dostarczonych przedmiotach w momencie ich odbioru, jak i powstałych w okresie gwarancji,b) wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w szczególności koszty materiałów i robocizny;c) koszty usunięcia wszelkich szkód, wad i usterek, które powstały w wyniku użytkowania urządzeń lub materiałów użytych przez Wykonawcę, posiadających wadę ukrytą.4. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SWZ wraz z załącznikami na adres siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta.5. Przed odbiorem samochodu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, zamontowania na budynku gospodarczym Gminy Łanięta i podłączenia do instalacji elektrycznej Zamawiającego (wraz z doposażeniem instalacji elektrycznej Zamawiającego w niezbędne zabezpieczenia) punktu szybkiego ładowania (typu wallbox) o mocy nie mniejszej niż 11 kW.6. INFORMACJA NA TEMAT WIZJI LOKALNEJ: nie dotyczy.7. Ilekroć w dokumentach zamówienia jest mowa o materiałach lub wyrobach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane od konkretnego wykonawcy oraz odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia te służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, tj. Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku stosowania rozwiązań równoważnych należy zwrócić szczególną uwagę na kompatybilność elementów i założenia działania poszczególnych systemów i instalacji.8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144900-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach