Przetargi.pl
Zakup usług polegających na: druku oraz dystrybucji plakatów i ulotek dot. roślin strączkowych; przygotowaniu do druku, druku, dystrybucji uaktualnionej wersji broszury pt. Uprawa roślin strączkowych w Polsce; przygotowaniu do druku, druku, dystrybucji uaktualnionej wersji broszury pt. Możliwości wykorzystania roślin strączkowych w żywieniu zwierząt monogastrycznych

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ogłasza przetarg

 • Adres: 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 623 19 23 , fax. 22 623 19 09
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
  ul. Wspólna 30 30
  00-930 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 623 19 23, fax. 22 623 19 09
  REGON: 01156286700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.fapa.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Fundacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup usług polegających na: druku oraz dystrybucji plakatów i ulotek dot. roślin strączkowych; przygotowaniu do druku, druku, dystrybucji uaktualnionej wersji broszury pt. Uprawa roślin strączkowych w Polsce; przygotowaniu do druku, druku, dystrybucji uaktualnionej wersji broszury pt. Możliwości wykorzystania roślin strączkowych w żywieniu zwierząt monogastrycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części zamówienia: CZĘŚĆ I. Przedmiotem I. części zamówienia jest druk oraz dystrybucja plakatów i ulotek dot. roślin strączkowych. 1) Plakat: - format B3 (336mm x 480mm); - papier kreda 170 g/m? lub 200 g/m?, lakier utwardzony mat lub półmat; - zadruk jednostronny pełnokolorowy (4+0); - nakład: 5000 egz.; - listwowanie (listwy usztywniające w kolorze srebrnym na górze i dole) z zawieszeniem. 2) Obustronna ulotka: - format A4 (295 mm x 210 mm), łamany na 3 kolumny; - papier kreda 130 g/m? lakier mat lub półmat; - zadruk dwustronny pełnokolorowy (4+4); - nakład: 500 000 tys. egz. Zamawiający przekaże Wykonawcy pliki w standardowym programie graficznym w wersji elektronicznej przygotowanej do druku. Wykonawca wykona dystrybucję, zgodnie z przekazaną listą dystrybucyjną, do: 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego - po jednym w każdym województwie: po 200 sztuk plakatów oraz po 20 000 sztuk ulotek (ilości szacunkowe - dokładna ilość sztuk podana zostanie z listą dystrybucyjną); 46 szkół rolniczych na terenie kraju: po 10 sztuk plakatów oraz po 500 sztuk ulotek (ilości szacunkowe - dokładna ilość sztuk podana zostanie z listą dystrybucyjną); 4 Centra Doradztwa Rolniczego w Polsce: po 100 sztuk plakatów oraz 1000 sztuk ulotek (ilości szacunkowe - dokładna ilość sztuk podana zostanie z listą dystrybucyjną); Wykonawca zapakuje plakaty i ulotki w kartony lub paczki.; Reszta nakładu powinna zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego - Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa i wniesiona do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w budynku MRiRW na poziomie -1. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6a do SIWZ. CZĘŚĆ II. Przedmiotem II. części zamówienia jest przygotowanie do druku, druk i dystrybucja uaktualnionej wersji broszury pt.: Uprawa roślin strączkowych w Polsce 2015. 1) Praca na materiale tekstowym dostarczonym przez Zamawiającego w Word for Windows, w Excel - w przypadku wykresów i tabel, w PDF lub innym porównywalnym formacie - w przypadku zdjęć. Poprzednia wersja publikacji - wydanie z 2014 r., 2013 r. w formacie pdf. W tekście zamieszczone wykresy, grafy, tabele z danymi liczbowymi, zdjęcia. Materiał skorygowany i rozszerzony w stosunku do wydania publikacji z 2014 r. i 2013 r.; 2) Wykonanie korekty; 3) Skład, łamanie tekstu - w razie potrzeby dwukrotne, naświetlanie, montaż oraz inne niezbędne prace techniczne. Wykonawca może wykorzystać projekt graficzny poprzedniego wydania publikacji z 2014 r., który jednak będzie wymagał zmian; 4) Wykonanie projektu zadruku środka i projektu graficznego okładki (można korzystać z wersji publikacji z 2014 r. i 2013 r. w formacie pdf). W tekście występuje ok. 50 grafik: tabel z danymi liczbowymi, wykresów i zdjęć. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Wykonawca zaproponuje własny uzupełniający materiał zdjęciowy, którym będzie dysponował zgodnie z przepisami ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne; 5) Przedłożenie projektów graficznych do akceptacji i uwzględnienie uwag Zamawiającego. Wykonawca może wykorzystać projekt graficzny poprzednich wydań publikacji z 2013 i 2014 r.; 6) Przed drukiem przedstawienie całości publikacji do akceptacji Zamawiającego oraz uwzględnienie zgłaszanych poprawek/uwag na etapie realizacji przedsięwzięcia; 7) Druk i dystrybucja 3000 egzemplarzy: Format: 165 mm x 235 mm (B5); Szacunkowa ilość stron wraz z okładką ok. 68 stron (+/-10%); Zadruk środka: papier offset, 90g/m2, CMYK, zadruk 4+4; Okładka: zadruk 4+0, CMYK, papier karton (biały) 200 g/ m2, lakier matowy utwardzony; Oprawa: szyta, 2 zszywki. 8) Zapakowanie publikacji w paczki, maksymalnie po 100 egzemplarzy; 9) Transport z rozładunkiem oraz wniesienie paczek do pomieszczeń wskazanych przez pracownika Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, w siedzibie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA mieszczącej się w budynku MRiRW, ul. Wspólna 30, Warszawa; 10) Przekazanie plików źródłowych publikacji: w wersji przygotowanej do edycji, w pliku otwartym w programie przystosowanym do łamania tekstu, umożliwiającym późniejszą modyfikację i druk publikacji; w plikach do druku w formacie PDF o wysokiej rozdzielczości; w wersji do umieszczania na stronie internetowej, w formacie PDF o niskiej rozdzielczości; 11) Dystrybucja publikacji ok. 1000 egz. do siedziby Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, reszta nakładu ok. 2000 egz. do ok. 60 odbiorców na terenie całego kraju. Zamawiający dostarczy szczegółową listę dystrybucyjną z ilością książek i adresami odbiorców najpóźniej do dnia zaakceptowania publikacji do druku. 12) Publikacja będzie miała nadany ISBN przez Zamawiającego. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6b do SIWZ. CZĘŚĆ III. Przedmiotem II. części zamówienia jest przygotowanie do druku, druk i dystrybucja uaktualnionej wersji broszury pt.: Możliwości wykorzystania roślin strączkowych w żywieniu zwierząt monogastrycznych 2015. 1) Praca na materiale tekstowym dostarczonym przez Zamawiającego w Word for Windows; w przypadku wykresów, tabel, zdjęć - w Excel, Word for Windows, PDF lub innym porównywalnym formacie. W tekście zamieszczone wykresy, grafy, tabele z danymi liczbowymi, zdjęcia. Liczba znaków ze spacjami ok. 153 000; 2) Wykonanie korekty; 3) Skład, łamanie tekstu - w razie potrzeby dwukrotne, naświetlanie, montaż oraz inne niezbędne prace techniczne. Uwaga: zdjęcia, wykresy, grafiki wymagają odpowiedniej ilości miejsca - materiał zawiera ok. 80 tabel różnej wielkości z dużą ilością danych liczbowych, 16 wykresów i zdjęć, które łącznie mogą zająć ponad 38 stron.; 4) Wykonanie projektu zadruku środka. Wykonawca może wykorzystać projekt graficzny poprzedniego wydania publikacji z 2014 r.; 5) Wykonanie projektu graficznego okładki - Wykonawca może wykorzystać projekt graficzny poprzedniego wydania publikacji z 2014 r. dostępnej w formacie pdf. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Wykonawca zaproponuje własny uzupełniający materiał zdjęciowy, którym będzie dysponował zgodnie z przepisami ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne; 6) Przedłożenie projektów publikacji do akceptacji i uwzględnienie uwag Zamawiającego; 7) Przed drukiem przedstawienie całości publikacji do akceptacji oraz uwzględnienie zgłaszanych poprawek/uwag na etapie realizacji przedsięwzięcia; 8) Druk i dystrybucja Możliwość wykorzystania roślin strączkowych w żywieniu zwierząt monogastrycznych, 2015 Druk: 3000 egzemplarzy: Format: 165 mm x 235 mm (B5); Ilość stron publikacji wraz z okładką: 70 stron (+/-20%); Zadruk środka: papier offset, 90g/m2, CMYK, zadruk 4+4; Okładka: zadruk 4+0, CMYK, papier karton (biały) 200 g/m2, lakier matowy, utwardzony; Oprawa: szyta, 2 zszywki; Uwaga: publikacja będzie miała nadany ISBN przez FAPA; Zapakowanie publikacji w paczki, maksymalnie po 100 egz.; Transport z rozładunkiem oraz wniesienie paczek do pomieszczeń wskazanych przez pracownika FAPA, w siedzibie FAPA mieszczącej się w budynku MRiRW, ul. Wspólna 30, Warszawa; Dystrybucja publikacji ok. 1000 egz. do siedziby Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, reszta nakładu ok. 2000 do 60 odbiorców na terenie całego kraju; Zamawiający dostarczy szczegółową listę dystrybucyjną z ilością książek i adresami odbiorców najpóźniej do dnia zaakceptowania publikacji do druku; Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6c do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.fapa.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach