Przetargi.pl
BIEŻĄCA KONSERWACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW INSTYTUTU POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" ogłasza przetarg

 • Adres: 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8151024 , fax. 22 8151015
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
  Al. Dzieci Polskich 20 20
  04-730 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8151024, fax. 22 8151015
  REGON: 00055796100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.czd. pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BIEŻĄCA KONSERWACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW INSTYTUTU POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn: Bieżąca konserwacja budowlana budynków Instytutu Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie , przy Al. Dzieci Polskich 20.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452155105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000 zł (słownie zł: trzy tysiące). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: 3.1. pieniądzu, na konto Zamawiającego w BRE BANKU Nr 70 1140 1010 0000 4356 9500 1001 - z zaznaczeniem wadium do postępowania nr ZP/CZD/119/15 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego) - wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na powyższy rachunek bankowy, 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3. gwarancjach bankowych, nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 6. Dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na roboty budowlane (w miesiącach)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czd.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach