Przetargi.pl
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn

Gmina Miejska Kętrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 752 05 20 , fax. 89 752 05 31
 • Data zamieszczenia: 2019-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kętrzyn
  ul. Wojska Polskiego 11
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 752 05 20, fax. 89 752 05 31
  REGON: 51074344000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miastoketrzyn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednego samochodu na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” do przewozu minimum 8 osób (1 kierowca + 1 opiekun + 6 pasażerów) z silnikiem diesla. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają istotne postanowienia umowy zał. nr 4 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019r. , przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Ponadto musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.), a także warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 2022 z późn. zm.) oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej. 5. Przedmiot zamówienia powinien posiadać świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód bazowy oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to pojazd dopuszczony do ruchu, jako samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. 6. Pojazd powinien być oznakowany z przodu i z tyłu symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 7. Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, karta pojazdu, przegląd – badanie techniczne) Na zastosowane podzespoły/ akcesoria dla osób niepełnosprawnych Wykonawca w dniu odbioru przedstawi odpowiednie certyfikaty. 8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno- eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te podane W opisie przedmiotu Zamówienia (oferty równoważne nie mogą być gorsze pod względem posiadanych parametrów jakościowych, ilościowych oraz spełniać minimum te same funkcje) - podstawa prawna: art. 29 ust. 3 PZP. 9. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11. 10. Zakup przedmiotu zamówienia dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji “Programu wyrównywania różnic między regionami III”, obszar D.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać ponadto co powyżej, również następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ ; 2) dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach